HIT מכון טכנולוגי חולון, כמוסד ציבורי, כפוף להוראות תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע – 2010.

הוראות ותקנות אלו קובעות הליך מסודר לביצוע התקשרויות עם ספקים בתחומים שונים, על פי הגדרות מפורטות.

מכרזי המכון ופרטי ההתקשרויות מתפרסמים כאן. לפרטים נוספים בנושא ניתן לפנות למרכז הלוגיסטי.

2024

מועד הגשת ההצעות הוקדם ליום 4.7.24

חוברת המכרזאישור ביטוחי | מפרט טכניטופס 5 – ערבות מכרזרשימת סעיפים ותכולות עבודה- לאינדיקציה בלבד

לוחות זמנים למכרז | מענה לשאלות הבהרה

רשימת תוכניות וקישורים לתוכניות

מס"ד  מס' תכנית  תיאור  גיליון  קנ"מ תאריך  הערות
1 01 מצב קיים- מדידות A3 1:50 29.05.2024
2 02 מצב קיים-תקרות ומערכות A3 1:50 29.05.2024
3 03 תכנית העמדה מצב סופי A3 1:50 29.05.2024
4 04 תכנית הריסה A3 1:50 29.05.2024
5 05 תכנית קירות לאחר הריסה A3 1:50 29.05.2024
6 06 תכנית בנייה A3 1:50 29.05.2024
7 07 תכנית תקרות- פירוק והחלפה של הקיים ע"ג העמדה חדשה A3 1:50 29.05.2024
8 08 תכנית תקרות- בנייה A3 1:50 29.05.2024
9 09 תכנית אינסטלציה A3 1:50 29.05.2024
10 10 תכנית תאורה, ומערכות- תקרה A3 1:50 29.05.2024 לאינדיקציה
11 11 תכנית חשמל ותקשורת A3 1:50 29.05.2024 לאינדיקציה
12 12 תכנית מיזוג אוויר A3 1:50 29.05.2024 לאינדיקציה

 

לוחות זמנים למכרז

לוחות הזמנים המתוכננים להליך המכרז הם כדלקמן:

פעילות  תאריך
מועד פרסום המכרז 29/05/2024
סיור קבלנים 05/06/2024
בשעה 10:00
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה עד 16/06/2024
עד לשעה 16:00
מועד להגשת ההצעה למכרז 04/07/2024
משעה 10:00 עד 15:00

המכון רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתנתן למציעים.
<!–
 

מענה לשאלות הבהרה

מס"ד שאלת הבהרה מענה מכון
1. אבקש לברר את האפשרות לצירוף כתב כמויות לא מחייב למסמכי המכרז, הדבר יקל מאד על הדיוק במחיר מצ"ב המסמך לאינדיקציה בלבד. אין לתמחר לפי סעיפים אלו . הסעיפים נועדו לאינדיקציה בלבד. התמחור יבוצע כמחיר פאושל לכלל העבודות בהתאם לתכניות והמפרט הטכני. למען הסר ספק, לא תהיה כל טענה של הקבלן לתמחור הפרויקט ביחס לסעיפים אלו, בחלקם ו/או במלואם ו/או בכלל.
2. בהמשך למכרז שבנדון נבקש לשאול היכן ניתן למלא את מחירי סעיפי העבודה בהעדר מפרט כמויות מסודר מדובר במכרז פאושלי ולכן לא ממלאים מחירים לסעיפים. בהצעת המחיר יש להעביר מחיר אחד קומפלט הכולל בתוכו את כל תכולות העבודות כפי שמצוינות בתוכניות ובמפרט הטכני.
3. ערבות מכרז- הוספת מועד פקיעה מצ"ב המסמך עם מועד פקיעה.
4. מועד הגשת הצעות מועד הגשת הצעות הוקדם ליום 4.7.24 בין השעות 10:00-15:00.

 
–>
הודעה לעתונות

 

 

 

מסמכי המכרז

חוברת המכרז – מעודכן ל 16/05/2024

אישור ביטוחי

 הבהרות

טופס הגשת הצעת מחירים בפורמט אקסל

 

לוחות זמנים למכרז
לוחות הזמנים המתוכננים להליך המכרז הם כדלקמן:

 

פעילות תאריך
מועד פרסום המכרז 09/04/2024
כנס מציעים במכון
להיכנס דרך רחוב גולומב 52, חולון ולהגיע לבניין 3 (קומה 2)
15/04/2024, שעה 10:00
העברת שאלות של ספקים עד 05/05/2024
עד לשעה 16:00
מועד להגשת הצעות 26/05/2024
משעה 10:00 עד 15:00
ביצוע סיקורי ספק וטעימות של המציעים במהלך יוני 2024
מסירת הקפיטריה הגדולה לספק הזוכה לצורך שיפוץ והתארגנות לפתיחה יולי/אוגוסט 2024

המכון רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתנתן למציעים.

הודעה לעיתונות

 

 

מצ"ב מסמכי המכרז

חוברת המכרז

הודעת עדכון – 1

סיכום סיור קבלנים

הודעת עדכון – 2

הודעת עדכון – 3

הודעת עדכון – 4

הודעת עדכון – 5

לוחות זמנים למכרז
לוחות הזמנים המתוכננים להליך המכרז הם כדלקמן:

פעילות תאריך
מועד פרסום המכרז  14/03/2024
מועד סיור קבלנים – נוכחות חובה, תנאי להגשת הצעה
26/03/2024, שעה 9:30
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה (כפוף לתשלום עבור השתתפות במכרז) 10/04/2024
מועד מתן תשובות לשאלות ההבהרה 01/05/2024
תחילת הזמן להגשת הצעות באופן פיזי ובמערכת המקוונת 16/06/2024, שעה 10:00
מועד אחרון להגשת הצעות באופן פיזי ובאופן מקוון 17/06/2024, שעה 15:00

המכון רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתנתן למציעים.

הודעה לעיתונות

2023

מצ"ב מסמכי המכרז

חוברת המכרז

הסכם התקשרות

אישור ביטוחי

מפרט

טופס הצעת מחיר          הצעת מחיר Excel

מענה לשאלות הבהרה

 

לוחות זמנים למכרז
לוחות הזמנים המתוכננים להליך המכרז הם כדלקמן:

פעילות תאריך
מועד פרסום המכרז
20/06/2023
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
28/06/2023
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 19/07/2023 מ 10:00 עד 15:00

המכון רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתנתן למציעים.

 

הודעה לעיתונות