אתר אינטרנט זה הוא שירות שהועמד לרשות המשתמש על ידי המכון הטכנולוגי חולון (להלן: "המכון"). כל התכנים, המידע והתוכנה המסופקים באתר או ממנו, ניתנים לשימוש על ידי המכון, אך ורק בכפוף לתנאי השימוש המוצגים באתר. המכון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש, והשימוש באתר כפוף לתנאי השימוש כפי שיופיעו באתר מעת לעת.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקנין הרוחני – על פי כל דין – לרבות בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, וכל חומר אחר הכלולים בו הינם של המכון בלבד ("החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד ג' כל חלק מן החומר המוגן בלא קבלת הסכמתו המפורשת של המכון בכתב ומראש.

קישורים לאתרים

באתר המכון יש קישורים לאתרים חיצוניים אשר אינם שייכים למכון, לרבות אתרים חיצוניים של מרצים. אין בין המכון לאתרים אלה כל יחסים משפטיים או מסחריים. המכון אינו אחראי, ולא ישא באחריות לתכנים של האתרים החיצוניים. המכון אינו בודק, מוודא או מבקר את תוכנם של האתרים הללו או את אמיתותם. הקישור לאתרים אינו מהווה המלצה, אישור, עידוד או העדפה של המכון לאתרים המקושרים, לרבות למפעילי האתרים, למסמכים, ולכל חומר אחר הנמצא בהם ו/או מוצג בהם.

תכנים של צדדים שלישיים

באתר המכון יכול שיופיעו תכנים של צדדים שלישיים, או שתהיה אליהם נגישות דרך קישורים באתר. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצדדים שלישיים. המכון אינו אחראי לתכנים של צדדים שלישיים לרבות נכונותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם, עדכנותם, משמעויותיהם והשלכותיהם.

אי הקניית זכויות למשתמש

המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור כל חומר הנמצא באתר, או כל חלק ממנו בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמת המכון בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
אין להציג את האתר בכל צורה אחרת מהאופן בו הוא מוצג, ואין לקשר לעמודים המצויינים בתוכו, אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג איזה מעמודי האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שעיצב המכון, אלא בכפוף לקבלת הסכמת המכון לכך מראש ובכתב.
כל חומר הנמצא באתר ובתכנים, או המקושר אל האתר או ממנו לא ייחשב כהקניה למשתמש של כל זכות, רשיון, או רשות מכל סוג שהוא, לא במפורש או במכוון, או בכל דרך אחרת שיש בה כדי להקנות זכויות יוצרים או זכויות קנין רוחני מכל סוג שהוא. ידוע למשתמש ומוסכם עליו כי התכנים באתר מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, פטנטים וזכויות קנין למיניהם. למכון הזכות להסיר כל חומר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים של כל אדם או גוף אחר.

אחריות

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם AS IS. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל משתמש ומשתמש.
לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המכון, בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש. אין המכון אחראי ולא ישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן בו הוא עושה שימוש בשירות.

המכון עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת המכון אינו מתחייב ששירותי המכון לא יופרעו, ינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המכון או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אל המכון או אצל מי מספקיו.
המכון אינו מתחייב שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים, המידע או כל שירות אחר אשר יתקבל אצל המשתמש בעזרת שירותי האתר יהלמו את צורכי המשתמש ואת ציפיותיו.
המכון לא ישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש, או כל שימוש לרעה במידע זה, הנובע מכך שהמשתמש לא שמר את שם המשתמש ו/או הסיסמא בסודיות ו/או מכך שמסר אותם לצד שלישי או מכך שלא עידכן את סיסמתו כמומלץ.
המכון לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם למשתמש או למערכות המחשב שלו לרבות אובדן מידע, וכל נזק אחר, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר ובשירותים, שיגיע אליהם המשתמש באמצעות איזה מהשירותים והקישורים במכון.
המכון לא ישא באחריות כלשהי לאיחור, אובדן, שיבוש או כשל בשמירה על המידע של המשתמש, או על המידע שנמסר על ידו, ובכלל זה מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר.
המכון לא ישא באחריות לכל מידע, יעוץ או עצה, בין בעל פה ובין בכתב, אשר יתקבלו אצל המשתמש כפועל יוצא מהשימוש באתר. מידע כאמור אינו מהווה תחליף לפגישה ויעוץ מוסמך מאנשי סגל המכון, והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד.
המכון רשאי על פי שיקול דעתו, וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע מהמשתמש את השימוש מאיזה מהשירותים באתר, למנוע גישה לשירותים אלה, כולם או חלקם, לבטל תוקפו של שם משתמש וסיסמה מסויימים, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן.
המכון יעשה כן, בכל מקרה של הפרת תנאים אלה, ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים על יד המכון, במשתמשיו או במי מטעמו.
הוראות אלה מוסיפות על זכויות המכון על פי כל דין ועל פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.
המכון יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך בהם. והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. מטבעם של שינויים כאלה, עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר תחילה אי נוחות. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המכון בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.