תקנון זה עודכן לאחרונה ביום 16.6.2024

1. כללי

 1. מכון טכנולוגי חולון (ע"ר) 580344109 (להלן: המכון) מאפשר לסטודנטים, למועמדים ללימודים, לעובדים ולציבור הרחב, לבצע מגוון פעילויות לרבות רישום ללימודים, למידה, הוראה ומחקר, באמצעות אתר האינטרנט של המכון.
 2. תקנון זה קובע כללים לאבטחת המידע והגנת הפרטיות במכון והוראותיו חלות על כל משתמש באתר המכון.
 3. המכון מחויב לשמור על פרטיותם של סטודנטים, עובדים, נותני שירותים ומבקרים באתר ולנהל את המידע המוחזק על ידו בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: חוק הגנת הפרטיות), התקנות מכוחו והנחיות הרשות להגנת הפרטיות כפי שתהיינה מעת לעת.
 4. אתר אינטרנט זה הוא שירות שהועמד לרשות המשתמש על ידי המכון. כל התכנים, המידע והתוכנה המסופקים באתר או ממנו, ניתנים לשימוש על ידי המכון, אך ורק בכפוף לתנאי השימוש המוצגים באתר. המכון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש, והשימוש באתר כפוף לתנאי השימוש כפי שיופיעו באתר מעת לעת.

2. הגדרות

 1. אבטחת מידע – כל האמצעים בהם המכון עושה שימוש על מנת להגן הן על פרטיות המשתמשים, סודיות המידע, ושלמות מאגרי המידע.
 2. מאגרי המידע – מאגרי המידע של המכון כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות.
 3. מידע – כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות ובכלל זה נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.
 4. נשוא המידע – האדם שאליו מתייחס המידע או המידע הרגיש כהגדרתו לעיל.

3. מידע ושימוש בו

 1. המכון מקבל, שומר ומעבד מידע הכולל בין היתר פרטים אישיים (דוגמת שם, מס' ת.ז. או מספר דרכון ופרטי התקשרות), מידע רפואי (כולל מידע בריאותי-פיסי וכן אבחונים על לקויות ומוגבלויות ומידע פרא-רפואי), מידע סוציו-אקונומי (כולל נתוני העסקה ושכר, לרבות העסקה במקום עבודה מחוץ למכון) ומידע לימודי (כולל לימודים תיכוניים, לימודים על תיכוניים במוסדות אחרים והכשרות) – והכל בהתאם למטרת איסוף המידע, הנסיבות והדין.
 2. המידע הנזכר לעיל, משמש את המכון לצורך ביצוע מטרותיו, פעילויותיו ותפקידיו ובכלל זה –
  1. ניהול הליכי קבלת מועמדים ללימודים לרבות לימודים אקדמיים, לימודי מכינה, לימודים בתוכנית "מצוינוער" ולימודי תעודה.
  2.  ניהול ההוראה והלימודים כולל סביבת Moodle.
  3. ניהול מערכת לסיוע על ידי דקנט הסטודנטים והמרכז לקידום הסטודנט (כולל סיוע בהנגשה, סיוע למשרתי מילואים, הגשת מועמדות למלגות וכיוצא באלה.
  4. ניהול רישום וקבלה למעונות הסטודנטים.
  5. שמירה על קשר עם מועמדים ללימודים, סטודנטים ובוגרים.
  6. ניהול משאבי אנוש, לרבות תשלומי שכר, זכויות סוציאליות, בריאות, רווחת העובד בטיחות וגהות.
  7. ניהול הליכי קבלת מועמדים לעבודה וניהול הליכי קידום חברי סגל.
  8. ניהול מערכות הרכש והכספים.
  9. יישום חוקי הבטיחות, תקנות ונהלים ושמירה על הביטחון והסדר הציבורי.
  10. ביצוע מחקרים.
 3. לצורך ביצוע מטרות המכון כמפורט לעיל, המכון רשאי לעשות שימוש בכל מערכת ממוחשבת ואמצעי תקשורת כולל אתרי אינטרנט, דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות, מסרונים (SMS ו-WhatsApp), דיוור ישיר ועוד.

4. העברת מידע

 1. המכון לא יעביר מידע לכל צד שלישי שהוא, אלא בהתאם להוראות תקנון זה. המכון רשאי להעביר מידע לצדדים שלישיים (בין אם בישראל בין אם מחוצה לה), בכל אחד מהמקרים שלהלן:
  1. העברת המידע מתבצעת על פי הוראת צו שיפוטי, או לפי דרישה מחייבת של רשות מוסמכת בכפוף להוראות החוק.
  2. העברת המידע נעשית בהתאם להוראות הדין בעניין העברת מידע בין גופים ציבוריים.
  3. נשוא המידע ביקש את העברת המידע או הסכים לה.
  4. העברת המידע תואמת למטרה שלשמה נמסר המידע.

5. סודיות

 1. כל עובד מכון שיקבל במסגרת עבודתו במכון גישה למידע, יחתום על כתב סודיות שיבהיר חובתו לשמירה על סודיות המידע ושימוש בו במסגרת התפקיד בלבד.
 2. כל ספק שירות של המכון שיקבל במסגרת שירות שהוא מבצע עבור המכון או מי מטעמו, גישה למידע, יחתום על כתב סודיות שיבהיר חובתו לשמירה על סודיות המידע ושימוש בו במסגרת התפקיד בלבד. במידה שספק השירות הוא תאגיד, יגדיר הספק מורשי גישה למידע.

6. מדיניות ה-Cookies וכלי ניטור

 1. המכון עושה שימוש ב-cookies ובטכנולוגיות אחרות כגון פיקסלים ועוד (ביחד: העוגיות), אשר באמצעותם המכון אוסף מידע לא מזהה בקשר עם משתמשים באתר האינטרנט www.hit.ac.il (להלן: המשתמשים ו-האתר, בהתאמה). במידה שתמסרו מידע מזהה באתר, מידע כאמור עשוי להיות מקושר למידע הלא מזהה הנאסף באתר.
 2. מהן עוגיות? עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאפשרות לאסוף מידע דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט.
 3. איזה מידע נאסף? המידע הנאסף הוא מידע הנובע מביקורכם באתר כולל למשל, הדפים בהם ביקרתם ומידע בו צפיתם, פעולות שביצעתם באתר, משך הזמן בו שהיתם באתר, מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות וכן נתונים על אפיון משתמשים דוגמת מיקום גיאוגרפי משוער, טווח גילאים, סוג המכשיר ממנו נכנסתם לאתר, כתובת IP (כתובת המחשב של משתמשים באינטרנט), סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט וגרסתו, העדפת שפה, שמות דומיינים ועוד.
 4. איזה שימוש ייעשה במידע? המכון ישתמש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל את האתר; כדי להקל על השימוש באתר; כדי להציג למשתמשים תכנים ופרסומים באתר או מחוצה לו (דוגמת בדפי המכון ברשתות החברתיות); כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר ולשלוח בקשות לדירוג שירותים לאחר רכישה (דוגמת דירוג כנס או השתלמות). בנוסף, ומבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, המכון עושה שימוש בכלים אשר מקליטים את הגלישה של המשתמשים באתר לצורך ניתוח ושיפור חווית המשתמשים באתר.
  המכון עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגון Google ו-meta אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות כאמור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של החברות האמורות. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, המכון יהיה רשאי להעביר מידע לא מזהה, למערכות פרסום של צדדים שלישיים לרבות Google ו-meta וכפי שמפורט במדיניות זו.
  המכון עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניטור ומעקב לאיסוף נתונים סטטיסטיים וכלי פרסום של Google Analytics, Meta, Hotjar ועוד. שירותים כאמור כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ניתן השירותים. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, השימושים במידע, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של תאגידים אלו.
 5. אני לא מעוניין שעוגיות ייאספו מהמחשב שלי. מה לעשות? במידה שאינך מעוניין שעוגיות ייאספו מהמחשב שלך, אתה מוזמן לשנות את ההגדרות בדפדפן במחשב המשמש אותך. שים לב – ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. בנוסף, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר, אינן ניתנות לביטול.

7. אבטחה

 1. למכון מדיניות אבטחת מידע וממונה על אבטחת מידע בהתאם לדרישות הדין.
 2. המכון עושה שימוש במגוון אמצעי אבטחה וניטור (לרבות מצלמות אבטחה) לצורך שמירה על שלמות וזמינות מאגרי המידע ועל פרטיות נשואי המידע, בכפוף להוראות הדין.

8. ריכוז פניות בנושא הגנת פרטיות

 1. ניתן לפנות לסמנכ"ל המכון למחשוב ומערכות של המכון בנושאים הקשורים בהגנת פרטיות בדוא"ל gals@hit.ac.il, ובכלל זה – שאלות על מדיניות הגנת הפרטיות, זכויות נשואי-מידע ודיווח על כל חשש לפגיעה בפרטיות.
 2. נשוא מידע (כולל מועמד ללימודים, סטודנט, עובד וכיוב') רשאי לבקש לעיין במידע אודותיו ואף לתקן מידע כאמור.
 3. נשוא מידע (כולל מועמד ללימודים, סטודנט, עובד וכיוב') רשאי לבקש שמידע המתייחס אליו המשמש לדיוור ישיר יימחק מהמאגר, או שלא יועבר לצדדים שלישיים. המכון יטפל בבקשה בהתאם לכל דין.

9. עדכון התקנון

 1. המכון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות תקנון זה כולו או חלקו (כולל מדיניות עוגיות), מעת לעת.
 2. התקנון המעודכן שיפורסם באתר המכון יחייב את המשתמשים והמשך השימוש באתר המכון לאחר עדכון התקנון יהווה הסכמה של המשתמשים לתקנון המעודכן לרבות לשינויים.

10. הדין החל

 1. התנאים וההוראות המפורטים בתקנון זה לרבות כל שינוי או תיקון שלהם, כפופים לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת או תביעה בקשר עם מדיניות זו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו.