הכרה בלימודים קודמים

 

המכון מאפשר הכרה בלימודים קודמים לפי כללי אקרדיטציה מוסכמים שעיקרם מובאים בעמוד זה.

 

הפקולטה מפרסמות תנאי הכרה בלימודים קודמים נוספים לתנאים בסיסיים אותם תוכלו למצוא בהמשך העמוד.

 

סטודנטים המעוניינים לבחון אפשרויות הכרה בלימודים קודמים מתבקשים לענות על הדרישות בעמוד זה ובעמוד הפקולטה כאמור.

 

 

 • סטודנט רשאי להגיש בקשה לפטור מקורסים על בסיס לימודיו הקודמים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה רק לאחר שנתקבל כסטודנט מן המניין במכון, עבר את תהליכי הרישום והקבלה, ושילם את דמי הרישום במלואם. הדרישות להשלמות לתואר ראשון מותנות בהיקף הלימודים הקודמים, כמוגדר בהמשך.
 • תנאי הסף לאישור בקשה לפטור על בסיס לימודים קודמים הינם שהקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור נלמד בשש השנים האחרונות שקדמו לתחילת לימודי הסטודנט במכון ושהציון שהושג בקורס איננו נמוך מ-65.
 • הסמכות לאישור של פטורים על בסיס לימודים קודמים היא של דיקן הפקולטה/ראש המחלקה או מי שמונה לכך מטעמו.
 • ציונים ממוסדות אחרים, המהווים בסיס לפטור מקורסים במכון, אינם נכללים בשקלול ציון הגמר. כלומר, ציון הקורס מן המוסד הקודם שבו למד הסטודנט, אינו מועתק, אלא יירשם 'פטור' בגיליון הציונים של הסטודנט במכון.
 • פקולטה או מחלקה רשאית לדרוש מהסטודנט להוכיח את ידיעותיו בבחינה מקדימה, לצורך מתן פטור מקורס.
 • כל פקולטה או מחלקה רשאית לקבוע נהלים וכללים לסטודנטים שלה, המהווים החמרה של כללי הפטור המופיעים. הנהלים והכללים יהיו תקפים אך ורק אם הפקולטה או המחלקה דאגו לפרסם אותם בתקנות הפקולטה / מחלקה, ופרסמו אותם לידיעת הסטודנטים.

 

 

 • סטודנט, אשר למד לקראת תואר "בוגר" במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל, ולא השלים את לימודיו שם לתואר ראשון, יכול להגיש בקשה לוועדת ההוראה הפקולטית / מחלקתית כי לימודיו הקודמים יוכרו כחלק מחובותיו לתואר.
 • הזכאות לפטור תינתן בתנאים הבאים: (א) תוכן הקורס שנלמד בעבר חופף לתוכן הקורס הנלמד במכון. (ב) הקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור נלמד בשש השנים שקדמו לתחילת לימודי הסטודנט במכון. (ג) הציון שהושג בקורס אינו נמוך מ-65.

 

לימודים לתואר ראשון נוסף:

 • סטודנט בעל תואר "בוגר" ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל, הלומד לתואר ראשון נוסף בתחום לימודים שונה אך חופף בחלקו - ועדת ההוראה הפקולטית / מחלקתית רשאית לאשר לו פטור מקורסים חופפים בתוכנם.
 • סטודנט בעל תואר "בוגר" ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל, הלומד לתואר ראשון נוסף באותו תחום לימודים - ועדת ההוראה הפקולטית/מחלקתית רשאית לאשר לו פטור מקורסים חופפים בתוכנם, בהיקף של עד ל 25% מתכנית הלימודים הנדרשת לתואר באותה פקולטה/מחלקה.
 • היקף הפטורים, אם יינתן, בגין לימודים קודמים שכבר הוענק עבורם תואר, לא יעלה על 25% מהיקף תכנית הלימודים בה ניתן הפטור.

 

 

סטודנט, אשר סיים בהצלחה קורס או קורסים לתואר שני במוסד אקדמי מוכר רשאי להגיש בקשה להכרה בלימודים אקדמיים קודמים לתואר שני לוועדה ללימודי מוסמכים בפקולטה אליה הוא משתייך על מנת שיכירו בקורסים אלו, בתנאים הבאים:

 • הסטודנט לא קיבל תואר שני במוסד אחר על סמך הקורס(ים).
 • רמת הקורס אינה נופלת מרמת קורסים לתואר שני בפקולטה.
 • פטור מקורס חובה בתואר שני על סמך קורס שנלקח במוסד אחר יינתן רק אם קיימת התאמה בתוכן הקורסים.
 • פטור מקורס בחירה יינתן אם תוכן הקורס רלוונטי למסלול ההתמחות של הסטודנט.
 • לא חלה על קורס זה התיישנות לימודים.
 • הציון שהושג בקורס אינו נמוך מ- 65 ואינו נמוך מסף המעבר בתוכנית/מוסד בו נלמד הקורס, או סף מעבר אחר כפי שקבעה הפקולטה.
 • הוועדה תקבע אם נתקיימו הכללים לעיל.
 • בסמכות הפקולטה לקבוע החמרה בכללים לעיל.
 • סטודנט שקיבל פטור מקורסים יחויב בכל מקרה ללמוד במכון לפחות שליש מתכנית הלימודים ולא פחות משנת לימודים אחת וכן יחויב בביצוע פרויקט גמר.

 

 

 • סטודנט בעל דיפלומה של הנדסאי מבית-ספר להנדסאים, הנמצא בפיקוח של משרד החינוך, או של משרד העבודה, זכאי לפטור מקורסים בתנאי שהציון הממוצע המשוקלל שלו בבחינות החיצוניות הוא 80 לפחות ושתואר ההנדסאי הוא בתחום הנלמד במכון. הפטור הוא על בסיס נתוני הסטודנט והוא ייקבע ע"י הפקולטה/המחלקה בהתאם לקורסים שלמד הסטודנט ועל-פי הציונים שהשיג בהם. לא יינתן פטור, אם הדיפלומה, המהווה בסיס לבקשת הפטור, התקבלה למעלה מ 6 שנים ממועד תחילת הלימודים במכון.
 • היקף הפטורים להנדסאים יהיה לא יותר מ-30 נ"ז בתכניות לימודים ארבע-שנתיות (מהן לא יותר מ-4 נ"ז לימודים כלליים) ולא יותר מ-21 נ"ז בתכניות תלת-שנתיות (מהן לא יותר מ-4 נ"ז לימודים כלליים).
 • סטודנט בעל דיפלומה של הנדסאי מבית-ספר להנדסאים, הנמצא בפיקוח של משרד החינוך, או של משרד העבודה, ושהציון הממוצע המשוקלל שלו בבחינות החיצוניות נמוך מ-80, יכול לקבל פטורים באישור חריג של דיקן הפקולטה/ראש המחלקה.

 

 
 
פירוט הפטורים ביחידות האקדמיות הבאות: