בחינות

סטודנט לתואר ראשון/שני זכאי לשני מועדי בחינה ,מועד א' ומועד ב'.
 
סטודנט שניגש למספר מועדי בחינה ,הציון הקובע בקורס הינו הציון האחרון שקיבל הסטודנט ולא הגבוה מבין השניים.
 

רישום למועד ב' עבור סטודנטים לתואר ראשון
  
 סטודנט שקיבל במועד א ציון "נכשל" כהגדרתו בכל קורס -נרשם אוטומטית למועד ב'.
 1. סטודנט שקיבל ציון "עובר ומעלה" ומעוניין לשפר את הציון שקיבל, יעשה זאת דרך עמדת המידע >בדף "ציונים", בכפתור הירוק, בקשה למועד ב', עד 4 ימים טרם מועד הבחינה. סימון על הכפתור הירוק מראה את התאריך האחרון בו ניתן להגיש בקשה לשיפור ציון במועד ב.
  ראו דוגמה מטה.

   
   
   
 2. סטודנט שנרשם לשיפור ציון ומעוניין לבטל את הרשמתו במועד ב' יעשה זאת דרך עמדת המידע> בדף "ציונים", בכפתור האדום, ביטול מועד ב', עד 2 ימים טרם מועד הבחינה. סימון על הכפתור האדום מראה את התאריך האחרון בו ניתן לבטל את הבקשה לשיפור ציון במועד ב.
  ראו דוגמה מטה
   
   
 3. סטודנט המעוניין לבטל את הרשמתו לשיפור ציון לבחינה במועד ב', פחות מ-2 ימים טרם מועד הבחינה, יעביר את בקשתו במייל moked-sherut@hit.ac.il למוקד השירות במזכירות האקדמית.
 

 

לנוחותכם, להלן מנגנון לבדיקת התאריך האחרון בו ניתן להרשם למועד ב' לצורך שיפור ציון (מעודכן עבור סמסטר ב' תשע"ט).

אנא הקפידו להרשם בזמן, בהצלחה בבחינות!

 

תאריך הבחינה:   

 

 
 


 

מועד מיוחד
 
בחינה במועד מיוחד הינה בחינה המיועדת לסטודנט, שנבצר ממנו להשתתף באחד מן המועדים (א או ב), בשל מניעה חמורה כמוגדר להלן, בכפוף להצגת אישורים מתאימים למזכירות האקדמית:
שירות מילואים

 

 • סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להבחן במועד בחינה מיוחד עבור כל מועד שהפסיד.
 • סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות זכאי להבחן במועד בחינה מיוחד עבור כל מועד שהפסיד.
 • זכאות הסטודנט למועד בחינה מיוחד כמפורט לעיל תינתן רק לאחר שימציא הסטודנט אישור שירות מילואים כדין.

 

 
אשפוז
סטודנט זכאי למועד מיוחד, אם נעדר מבחינה בשל אשפוז, כפוף להמצאת אישור רפואי כדלקמן:
 • מי שאושפז במשך 10 ימים רצופים, או במשך 21 ימים ויותר (מצטבר) בתקופת הלימודים, זכאי למועד בחינה מיוחד.
 • מי שאושפז במשך 4 ימים ויותר בתקופת בחינות, או בשבועיים שלפניהן, זכאי להיבחן במועד מיוחד, בכל בחינה שתתקיים בטווח 5 הימים מתום אשפוזו.
 • מובהר בזאת כי ימי מחלה שנתנו שאינן במסגרת אשפוז אינם מזכים במועד מיוחד.
 
אבל במשפחה של קרוב ממדרגה ראשונה
סטודנט יהיה זכאי למועד מיוחד, אם הבחינה התקיימה במהלך ימי השבעה.
 
לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת
 • סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדר מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה,האימוץ או קבלת ילד למשמורת, זכאי להבחן במועד בחינה מיוחד.
 • בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה מיוחד
 
חתונה
סטודנט יהיה זכאי למועד בחינה מיוחד אם הבחינה התקיימה ביום שלפני חתונתו ו/או ביום חתונתו ו/או ביום לאחר חתונתו.
 
מניעה מנהלית
 • סטודנט רשאי לבקש מועד מיוחד במקום מועד ב', אם ההודעה על כישלון במועד א' לא פורסמה עד עשרה ימים לפני קיום הבחינה במועד ב'.
 • סטודנט רשאי לבקש מועד בחינה מיוחד אם עליו להיבחן בשתי בחינות המתקיימות באותו יום או בשתי בחינות המתקיימות במרווח של פחות מיומיים.
 
סטודנט, אשר ניגש לשני מועדי הבחינה, אינו זכאי בשום מקרה למועד מיוחד.
 
 
הגשת בקשה למועד מיוחד לסטודנטים בתואר ראשון
הגשת בקשה למועד מיוחד תתבצע דרך עמדת המידע תחת הלשונית "טפסים ובקשות">"בקשות וערעורים">"אא-בחינות-בקשה למועד מיוחד". הגשת הבקשה בעמדת המידע תתכן אך ורק בתקופות ההרשמה למועדים המיוחדים.
 
הגשת בקשה למועד מיוחד לסטודנטים בתואר שני
הגשת בקשה למועד מיוחד תתבצע דרך עמדת המידע תחת הלשונית "טפסים ובקשות">"בקשות וערעורים">"א-בקשה למועד מיוחד לתואר שני". הגשת הבקשה בעמדת המידע תתכן אך ורק בתקופות ההרשמה למועדים המיוחדים.

לבקשה יש לצרף את האישורים הרלוונטיים: בגין מילואים וצו 8 - אישור רשמי מן הצבא; בגין אשפוז -אישור מבית החולים על האשפוז; בגין אבל - תעודת פטירה; בגין לידה - תעודת לידה; בגין חתונה - תעודת נישואין.
 

 
ערעור על ציון בחינה
סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה דרך עמדת המידע >בדף "ציונים", בכפתור התכלת "הגש ערעור", עד 14 ימים מיום פרסום ציון הבחינה. סימון על הכפתור התכלת מראה את התאריך האחרון בו ניתן להגיש ערעור.
ראו דוגמה מטה.
 
 

מועדי הבחינות לשנת תשע"ט
 
 
סמסטר
מועד א'
לתואר ראשון ולתואר שני
מועד ב'
לתואר ראשון
מועד מיוחד (ייתכנו שינויים בתאריכי המועדים המיוחדים) לתואר ראשון
א' תשע"ט
10.02.2019-06.03.2019
06.03.2019-10.04.2019
הרשמה:
12.05.2019 עד 16.05.2019
בחינות:
23.05.2019 עד 06.06.2019
ב' תשע"ט
16.06.2019-12.07.2019
15.07.2019-12.08.2019
הרשמה:
22.08.2019 משעה 09:00 עד 01.09.2019  שעה 12:00
בחינות:
11.09.2019 עד 22.09.2019
קיץ תשע"ט 23.09.2019-31.10.2019 04.11.2019-01.12.2019

הרשמה:

05.01.2020 עד 09.01.2020 

בחינות:

16.01.2020 עד 31.01.2020

 

פירוט מועדים מיוחדים לבחינות לפי שם שיעור

 

* תקופת הרישום והבחינות למועדים מיוחדים לתואר השני מתפרסמת בנפרד