ההכרה בלימודים קודמים בתוכנית להנדסת תעשייה וניהול

מדיניות ההכרה בלימודים קודמים בתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול בשנה"ל תשפ"ד 
 • הפקולטה קבעה נהלים וכללים לסטודנטים שלה המהווים החמרה של כללי הפטור המופיעים בתקנון הלימודים לתואר ראשון.
 • בקשה לפטור בגין לימודים קודמים תתאפשר רק מתכנית שנלמדה לקראת התואר B.Sc. במוסד לימודים מקביל מוכר ומאושר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
 • פטורים שיינתנו, יינתנו אך ורק על קורסים קיימים שכבר הועברו במסגרת תכנית הלימודים בשנה א',ב', ג' וד' (למען הסר הספק, מה שעדיין לא הועבר במסגרת התוכנית,  לא יוענק פטור ו/או הבטחה לפטור למפרע).
 • ציון סופי 80 לפחות בקורס שלמד/ה הסטודנט/ית יהווה תנאי סף לבקשת הפטור, בתנאי שהקורס נלמד בשש השנים האחרונות שקדמו לתחילת הלימודים במכון.
 • מתן הפטור כפוף לאישור מרצה הקורס ממנו מבוקש הפטור שתכני הקורס אכן זהים. על הסטודנט/ית לספק סילבוס חתום וגיליון ציונים חתום ומאושר על ידי המוסד שבו למד/ה הסטודנט/ית.
 • במידה והסטודנט/ית נמצא/ית זכאי/ית בהתאם לכללים הנ"ל לפטורים בהיקף של יותר מ- 40 נ"ז, באפשרותו/ה לבחור באיזה קורסים הוא/היא רוצה לממש את הפטור, ובלבד שהיקף ההכרה בלימודים קודמים לא יעלה על 40 נ"ז.
 • היקף ההכרה הכולל בקורסים בגין לימודים קודמים עד ולא יותר מרבע מתכנית הלימודים (כלומר לכל היותר 40 נ"ז), ובלבד שלא יהיה ממקצועות הליבה הבאים*:
  • מודלים דטרמיניסטיים של חקר ביצועים
  • מודלים סטוכסטיים של חקר ביצועים 
  • מבוא לתכנות בשפת פייתון
  • סימולציה
  • ניהול מערכות ייצור
  • מערכות תפעול ולוגיסטיקה
  • מבוא להנדסת אלקטרוניקה, אוטומציה ורובוטיקה 
  • בסיסי נתונים ו- SQL
  • ניתוח ועיצוב מערכות מידע
  • הנדסת שיטות
  • פרוייקט גמר בהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה
 • בקשת הפטור עבור קורס הנלמד בסמסטר מסוים תוגש למזכירות הפקולטה לכל המאוחר עד שבועיים מתחילת אותו סמסטר.

 

פטורים עבור הנדסאים יכובדו ויאושרו על פי ההנחיות כמפורט בתקנון המכון.


* למעט המקרים כאשר הקורסים ברשימה נלמדו במסגרת תוכנית לתואר ראשון B.Sc. בהנדסת תעשייה וניהול.

 

 

למבקשים פטור על סמך לימוד הנדסאים חובה לצרף:

 1. טופס בקשה לפטור להנדסאים
 2. סילבוס הקורס (חתום ע"י המוסד שבו הקורס נלמד)
 3. גיליון ציונים, ובו מצוין התאריך שבו סיים הסטודנט/ית את לימודי ההנדסאות (חתום ע"י המוסד שבו הסטודנט למד)

 

למבקשים פטור על בסיס לימודים אקדמיים קודמים חובה לצרף:

 1. טופס בקשה על בסיס לימודים אקדמיים קודמים
 2. סילבוס הקורס (חתום ע"י המוסד שבו הקורס נלמד)
 3. גיליון ציונים (חתום ע"י המוסד שבו הסטודנט למד)

 
את הבקשה יש להגיש למזכירות הפקולטה בבניין 1 קומה שישית.
 
מי מטפל בך?
נועה אשר, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה
מיקום: בניין 1, קומה שישית, חדר 615/1
דוא"ל: noa@hit.ac.il
טלפון:

03-5026876