מכרזי המכון

HIT המכון הטכנולוגי חולון, כמוסד ציבורי, כפוף להוראות תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע – 2010, הקובעות הליך מסודר לביצוע התקשרויות עם ספקים בתחומים שונים, על פי הגדרות מפורטות.
 
באתר המכון יפורסמו מכרזי המכון ופרטי ההתקשרויות.
לפרטים נוספים בנושא ניתן לפנות למרכז הלוגיסטי: