2015-2025

התוכנית האסטרטגית של המכון מבטאת חזון, יעדים, מטרות, גורמי הצלחה קריטיים, תוכניות פעולה ותקציבים. התוכנית האסטרטגית אינה באה, כמובן, להחליף את הצורך בניהול אפקטיבי, כחלק מתהליך הניהול היום-יומי, כי אם להעניק לכל המעורבים בעשייה, במכון, תחושת כיוון ברורה יותר על היעדים והמטרות של המכון, האמצעים לפיקוח על תהליכי הביצוע.

להוביל את המכון...

להמשך התפתחות וצמיחה אקדמיים
לבחינה ולהגדרה תקופתית של החזון, ושל יעדי המכון
להגדרת סדרי עדיפויות אקדמיים בפעילות המכון בטווחים הקצר והארוך.

מתווה אסטרטגי שיכלול...

פיתוח תוכניות לימוד אקדמיות אטרקטיביות, עדכניות ורלוונטיות
תמהיל סטודנטים רצוי לפי תארים ותחומים
טיפוח הסגל האקדמי והסגל המינהלי
פיתוח תשתיות פיזיות
הידוק הקשרים עם התעשייה לסוגיה, כמו גם עם מוסדות אקדמיה ומחקר בארץ ובחו"ל.