אנגלית כשפה זרה

היחידה ללימודי אנגלית

ראש היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה: דר' אולגה גופול

רכזת פדגוגית של היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה: גב' אילנה סולומון

רכזת היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה: גב' קרן גרינוולד
מייל: englishat@hit.ac.il | טל': 03-5026934

מיקום קבלת קהל
בניין 5, קומה שלישית, חדר 318 א' ימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00


כל סטודנט, הלומד במוסדות להשכלה גבוהה בארץ לרבות במכון, חייב להוכיח רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית ולהשיג פטור מלימודי השפה.


הרישום לקורסי אנגלית מתבצע בתחילת כל סמסטר באמצעות מערכת הרישום בעמדת המידע האישית, בהתאם לתקופות הרישום לקורסים.


שימו לב!

נוכחות בשיעורים כ-80% הינה חובה בכל קורסי אנגלית.

אופן ההוראה בקורסי אנגלית הינו פרונטאלי בלבד.

למערכת השעות

פטור מלימודי אנגלית ניתן להשיג באופנים הבאים

בחינות מיון באנגלית

ציון פטור בבחינה הפסיכומטרית הארצית או בחינות המיון באנגלית - אמיר"ם / אמי"ר (כיום 134), בעת הרישום ללימודים במכון.

תוקף הציון לקבלת הפטור הוא שבע שנים, מיום קבלת הציון ועד לתחילת הלימודים במכון.


* למועדים ושאלות בנושא בחינות אמיר"ם יש לפנות למנהל הסטודנטים! המחלקה לאנגלית אינה מטפלת בנושא מבחן אמיר"ם במכון.

זכאים לפטור על סמך לימודים קודמים

  1. בעלי תואר "בוגר" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, או בעלי תואר "בוגר" ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בחו"ל, ששפת ההוראה בו אנגלית (אינו תלוי זמן/תוקף).
  2. בעלי תעודה השווה לתעודת בגרות מטעם בתי-ספר תיכוניים מוכרים בארצות דוברות אנגלית.
  3. סטודנטים שלמדו שנתיים אקדמיות מלאות לפחות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארצות דוברות אנגלית.
  4. סטודנטים שלמדו שנתיים לפחות ברמה תיכונית (כיתות י"א-י"ב) או ברמה על-תיכונית בארץ דוברת אנגלית, ועמדו בהצלחה בבחינות באנגלית במוסד ששפת ההוראה בו היא אנגלית.


תוקף הזכאות לפטור מלימודי אנגלית על סמך סעיפים 2-4 לעיל הוא שבע שנים מתום הלימודים לעיל ועד לתחילת הלימודים במכון.

סטודנטים העוברים ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה

  1. סטודנטים שסיימו בהצלחה את לימודי האנגלית במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ אשר מוגדרים אוניברסיטאות ועברו את הקורס המעניק "פטור" באנגלית, יהיו זכאים לפטור.
  2. סטודנטים שסיימו בהצלחה את לימודי האנגלית במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ שאינם אוניברסיטאות ועברו את הקורס המעניק "פטור" באנגלית בציון 75 לפחות, יוכלו לקבל פטור.
  3. סטודנטים שלמדו באחד מקורסי האנגלית הניתנים לפני רמת "פטור" (רמות A,B,C,D,E רמות טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב' בהתאמה) במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ שאינם אוניברסיטאות ועברו את הקורס בציון 75 לפחות יוכלו להירשם לרמת האנגלית הבאה שלהם.
  4. סטודנט שקיבל ציון הנמוך מ-75, יוכל לחזור ולעשות מבחן אמיר"ם לקבלת רמה (אנו במחלקה נדאג לשיבוצו במועד מבחן אמירם הקרוב ביותר)או לחלופין, לחזור על הקורס ברמה הנדרשת.


סטודנטים המוזכרים בסעיפים 1-4 לעיל חייבים להמציא למזכירות היחידה ללימודי אנגלית במכון אישור מהמוסד שבו הם למדו בו יצוינו שם/רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי, בצירוף סילבוס הקורס וגיליון הציונים וכן למלא טופס בקשה להיבחן במכון ברמה המקבילה לזו בה למדו במוסד הלימודים ממנו הגיעו.
לאחר הגשת מסמכים אלה בדוא"ל לרכזת יחידת האנגלית, הבקשה תידון ותשובה תוחזר לסטודנט תוך 14 ימי עבודה.


תוקף ציון קורס שנלקח במוסד אקדמי אחר על סמך סעיפים 1-4 לעיל הוא שבע שנים מתום הלימודים לעיל ועד לתחילת הלימודים במכון.

לימודי אנגלית במכון

כל סטודנט, שלא הגיע לרמת פטור מאנגלית, ילמד ברמה המתאימה לו, שתיקבע על פי הציון שקיבל במחני המיון (פסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם).

שם הקורס מספר הקורס  ציון פסיכומטרי/אמי"ר/אמי"רם מספר שעות לימוד

טרום בסיסי א'

רמה E

  50-69  
טרום בסיסי ב'
רמה D
22216 70-84 78 שעות
בסיסי
רמה C
22219 85- 99 78 שעות
מתקדמים א'
רמה B
22221 100-119 56 שעות
מתקדמים ב'
רמה A
22222 120- 133 56 שעות
פטור  
 
134 ומעלה  


הערה: סטודנט אינו רשאי לדלג על רמה או ללמוד 2 רמות שונות במקביל ועליו ללמוד אך ורק ברמה שנקבעה לו, על פי מבחני המיון והישגיו בלימודים הקודמים. מי שידלג על רמה יחוייב לחזור וללמוד ברמה שעליה דילג, וכן יחוייב בתשלום מלא עבור הלימודים ברמה זו.

סיום הלימודים וקבלת פטור

סטודנט שנה א' לתואר ראשון במכון, החייב בלימודי אנגלית כשפה זרה, חייב לסיים את לימודיו באנגלית ולהגיע לציון פטור, תוך שנתיים מתחילת מועד לימודיו במכון. סטודנט שלא יעשה כן, יהיה חייב ללמוד אנגלית בשנה השלישית, בתשלום קנס.


בכל מקרה, סטודנט לא יוכל להתחיל את פרויקט הגמר שלו, לפני סיום חובותיו באנגלית, ויוכל להשלים את לימודיו בפקולטות ובמחלקות האקדמיות רק לאחר קבלת הפטור באנגלית (פרק זמן זה יחושב על פי השנה הקלנדרית).

תשלומים

לימודי השפה האנגלית במכון, למעט לימודים ברמת "מתקדמים ב' " (רמה A), חייבים בתשלום נוסף לשכר הלימוד הרגיל.