אנגלית כשפה זרה

המחלקה ללימודי אנגלית

ראש המחלקה ללימודי אנגלית כשפה זרה: דר' אולגה גופול

רכזת פדגוגית של המחלקה ללימודי אנגלית כשפה זרה: גב' אילנה סולומון

רכזת המחלקה ללימודי אנגלית כשפה זרה: גב' קרן גרינוולד
מייל: englishat@hit.ac.il | טל': 03-5026934

מיקום קבלת קהל
בניין 5, קומה שלישית, חדר 318 א' ימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00


כל סטודנט, הלומד במוסדות להשכלה גבוהה בארץ לרבות במכון, חייב להוכיח רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית ולהשיג פטור מלימודי השפה.


הרישום לקורסי אנגלית מתבצע בתחילת כל סמסטר באמצעות מערכת הרישום בעמדת המידע האישית, בהתאם לתקופות הרישום לקורסים.


שימו לב!

נוכחות בשיעורים כ-80% הינה חובה בכל קורסי אנגלית.

אופן ההוראה בקורסי אנגלית הינו פרונטאלי בלבד.

למערכת השעות פטור מלימודי אנגלית

לימודי אנגלית במכון

כל סטודנט, שלא הגיע לרמת פטור מאנגלית, ילמד ברמה המתאימה לו, שתיקבע על פי הציון שקיבל במבחני המיון (פסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם).

שם הקורס מספר הקורס  ציון פסיכומטרי/אמי"ר/אמי"רם מספר שעות לימוד

טרום בסיסי א'

רמה E

  50-69  
טרום בסיסי ב'
רמה D
22216 70-84 78 שעות
בסיסי
רמה C
22219 85-99 78 שעות
מתקדמים א'
רמה B
22221 100-119 56 שעות
מתקדמים ב'
רמה A
22222 120-133 56 שעות
פטור  
 
134 ומעלה  

סיום הלימודים וקבלת פטור

סטודנט שנה א' לתואר ראשון במכון, החייב בלימודי אנגלית כשפה זרה, חייב לסיים את לימודיו באנגלית ולהגיע לציון פטור, תוך שנתיים מתחילת מועד לימודיו במכון. סטודנט שלא יעשה כן, יהיה חייב ללמוד אנגלית בשנה השלישית, בתשלום קנס.


בכל מקרה, סטודנט לא יוכל להתחיל את פרויקט הגמר שלו, לפני סיום חובותיו באנגלית, ויוכל להשלים את לימודיו בפקולטות ובמחלקות האקדמיות רק לאחר קבלת הפטור באנגלית (פרק זמן זה יחושב על פי השנה הקלנדרית).

תשלומים

לימודי השפה האנגלית במכון, למעט לימודים ברמת "מתקדמים ב' " (רמה A), חייבים בתשלום נוסף לשכר הלימוד הרגיל.

שאלות ותשובות

קורסי הרמה באנגלית כוללים מיומנויות קריאה, דיבור, הבנת הנשמע וכתיבה בהתאם לרמה.

במכון, הממוצע באנגלית לא נכנס לממוצע הציונים. עם זאת, הציון ברמה A יכול להשפיע על המשך לימודיך לתואר שני במוסדות אחרים.

רמה עלות הקורס לסטודנט
(מעבר לשכה"ל הרגיל)
טרום בסיסית (E) 2,800 ₪
טרום בסיסית (D) 2,400 ₪
בסיסית (C) 2,400 ₪
בינונית (B) 1,600 ₪
מתקדמת (A) ללא
פטור

חייבים להגיע לרמת "פטור" באנגלית על מנת להיות זכאים לתואר. סטודנט שהתחיל את הלימודים במכון ברמת אנגלית נמוכה מרמת "פטור", חייב להגיע לרמת "פטור" באנגלית בתוך שנתיים מתחילת הלימודים במכון. תקנון הלימודים של .H.I.T המכון הטכנולוגי חולון מפרט את הנהלים לגבי סטודנטים אשר לא יעמדו בחובה זו. המכון שומר לעצמו את הזכות להרחיק מלימודים סטודנטים אשר לא יעמדו בחובות האנגלית.

עלייך לפנות למרכז לקידום הסטודנט. בכפוף לבדיקתם יאושרו לך התאמות רלוונטיות.

במידה ותזדקק לתגבור נוסף מציע המכון שיעורים יחידניים או בקבוצות קטנות הניתנים על ידי מורה מומחית להוראה מתקנת.

הנוהל בענין זה זהה לנוהל במקרה של מילואים ומחלה. גשי לאחד המבחנים במועד א', ולשני במועד ב'. אם תזדקקי למועד נוסף באחד המבחנים, תהיי זכאית לו, בכפוף להגשת בקשה במנהל הסטודנטים.

עליך לגשת למועד ב'. אם נכשלת במועד ב', את זכאית למועד מיוחד. עלייך להגיש טופס בקשה במנהל הסטודנטים, ולצרף אישור מחלה. הטופס יועבר לאישורה של היחידה לאנגלית.

בכל קורסי האנגלית קיימת חובת נוכחות של 80%.

סטודנט שנכשל ב-2 מועדים יצטרך לעשות קורס חוזר.

הגשת בקשה למועד מיוחד מתבצעת מול שירות מינהל אקדמי. בחינת הזכאות ופרטים אודות התהליך ניתן למצוא תחת סטודנטים » שירותי מינהל אקדמי » בחינות » מועדים מיוחדים.

ביטול רישום לקורסים באנגלית אפשרי במהלך תקופת השינויים הנקבעת על ידי מנהל הסטודנטים. ביטול לאחר תקופה זו מחייב פנייה למדור שכר לימוד וכרוך בתשלום.

עלייך למלא טופס בקשת פטור, בצירוף זכאות לתואר, במידה ויש, סילבוס הקורס וגיליון ציונים ולשלוח ליחידה ללימודי אנגלית במייל: englishat@hit.ac.il

נתייחס לתוצאות הגבוהות מבין 2 הבחינות: לתוצאה הסופית הגבוהה ולתוצאת האנגלית הגבוהה, גם אם הן מופיעות ב-2 בחינות נפרדות.

כן. כל סטודנט שהתקבל ברמת פטור בשפה האנגלית יהיה חייב ללמוד לפחות שני קורסי תוכן באנגלית.

רמת האנגלית של מועמד ללימודים אקדמיים, נקבעת על פי אחד מהקריטריונים הבאים: ציון בפרק "אנגלית" בבחינה הפסיכומטרית או ציון בבחינת אמי"ר/ם* (בחינת המיון לרמות באנגלית).

* הסיווגים נקבעים עפ"י הסטנדרטים המקובלים בכל האוניברסיטאות בארץ

בחינת אמיר"ם היא בחינת ידע באנגלית הניתנת באמצעות מחשב ומשמשת ככלי מיון במוסדות לימוד אקדמיים.
על הבחינות אחראי: "המרכז הארצי לבחינות והערכה".
פרטים נוספים באתר מאל"ו.


הציון מתעדכן במערכות הרישום של המכון כחודש לאחר הבחינה לכן חשוב לבצע את הבחינה לפחות חודש לפני מועדי הרישום לקורסי האנגלית.

מועמדים החייבים באמיר"ם על מנת להתקבל ללימודים.מועמדים שהתקבלו ללימודים, אך אין בידם ציון אנגלית באמי"ר/אמי"רם/פסיכומטרי שבאמצעותו ניתן לסווגם לרמת האנגלית.

מועמדים המעוניינים לשפר את ציונם באמי"ר/אמי"רם/פסיכומטרי, על מנת לקבל פטור או להתקדם לרמה הבאה מלימודי האנגלית.

כן. עליך ללמוד ברמה A. תוכלי גם לגשת למבחן פעם נוספת, להשיג ציון 134 לפחות, ולקבל פטור.

סטודנט שיהיה רשום לקורס פרונטלי ובמהלכו יעלה לרמה גבוהה יותר עקב מבחן אמירם, יהיה פטור מהבחינה בסוף הסמסטר אולם חובת התשלום בגין הקורס תעמוד בעינה.

הציון הגבוה ביותר.

אין מגבלה על מספר הפעמים בהן ניתן להיבחן, אולם חייב להיות הפרש של 35 ימים לפחות בין מועדי הבחינות ולא ניתן להיבחן באותו חודש קלנדרי (לתשומת ליבכם, גם בין בחינת אמיר לאמיר"ם חלות מגבלות אלו).

כל סטודנט שהתקבל ברמת A בשפה האנגלית יהיה חייב ללמוד קורס שפה אנגלית לרמת פטור ועוד קורס תוכן באנגלית.

כל סטודנט שהתקבל ברמת B ומטה בשפה האנגלית יהיה חייב ללמוד לפחות שני קורסי שפה אנגלית לפטור.