שאלות ותשובות

כל מי שהחל ללמוד משנת תשס"ג ואילך, מחויב ללמוד קורס רב תחומי אחד בשנה. כלומר, הלומדים מסלול ארבע שנתי חייבים בארבעה קורסים רב תחומיים והלומדים מסלול תלת-שנתי מחויבים בשלושה קורסים רב תחומיים.

לסטודנטים לתואר בניהול טכנולוגיה, קורס תקשורת טכנית מקצועית נחשב כקורס רב תחומי אחד ולכן עליהם ללמוד שלושה קורסים רב תחומיים נוספים.

מי שהחל ללמוד לפני שנת תשס"ג, צריך להשלים חובה של שני קורסים רב תחומיים לתואר, כאשר עבור הלומדים בפקולטה להנדסה, חובת הסמינרים נחשבת כקורס רב תחומי אחד. 

 

מהם קורסי ליבה ומה המשמעות שלהם?

קורסי ליבה הם קורסי חובה מרכזיים בתכנית הלימודים. בלעדיהם אי אפשר לעמוד בסטנדרטים מקצועיים מקובלים, אליהם מכשירה התכנית. במילים אחרות, על פי מדיניות המכון, אם אינך יודע את חומר הלימוד בקורס הליבה, משמע שעדיין אין לך את הידע והמיומנויות הנדרשים כדי להיות מהנדס, מעצב, מנהל בתחומי הטכנולוגיה או איש מערכות למידה.

מסיבה זו אנו רואים חשיבות רבה בהשלמת קורסי הליבה בהצלחה. כישלון בהם עשוי להביא לסטאטוס על תנאי ואף להרחקה אקדמית מלימודים במכון.

רשימת קורסי הליבה בכל תכנית מופיעה בידיעון הלימודים בפרק הרלוונטי לתוכנית הלימודים שלך. 

 

על קורס חובה ניתן לחזור פעם אחת בלבד. כישלון חוזר בקורס חובה, מוביל לסטאטוס אקדמי על תנאי. ועדת הוראה תשקול אם לאפשר לסטודנט לחזור על הקורס בפעם השלישית או לנקוט צעדים אקדמיים אחרים.

כישלון חוזר בקורס ליבה מוביל להרחקה מלימודים ואינו מאפשר חזרה נוספת על הקורס.  

 

לא, אינך חייב לחזור על קורס בחירה. באפשרותך לבחור קורס בחירה אחר במקום הקורס בו נכשלת. הכישלון בקורס המוחלף, יופיע בגיליון הציונים שלך ויימנה במניין הכישלונות המצטבר אשר קובע את מצבך האקדמי. עם זאת, לאחר סיום מלוא חובותייך האקדמיים לתואר, תוכל לבקש להשמיט קורסי בחירה מסוימים מגיליון הציונים.

 

כן. כאמור, תקנון המכון מחייב נוכחות בכל הקורסים. כמו כן, המשמעות של חזרה על קורס היא, בין היתר, עמידה בכל חובות הקורס, כפי שהגדיר המרצה.

 

כן. סטודנט שנרשם לקורס חייב לגשת לבחינות סיום הקורס / להגיש את מטלות סיום הקורס. אם נרשמת לקורס ואין בכוונתך ללמוד אותו מכל סיבה שהיא, אתה יכול לבטל את הרישום לקורס עד סוף תקופת השינויים. לאחר תקופת השינויים לא ייעשו שינויים במערכת.

אם בכל זאת נשארת רשום לקורס ולא נגשת לבחינות / לא הגשת מטלות, יירשם לך ציון נכשל בקורס. ציון זה יופיע בגיליון הציונים, ישוקלל בממוצע השנתי ו/או המצטבר ויימנה במניין הכישלונות הנצברים לקביעת הסטאטוס האקדמי שלך.

הסיבות להוראה זו: 

  • סטודנט שנרשם לקורס, למעשה תופס מקום של סטודנט אחר. לכן עליו להודיע, עד המועד הנקוב, על ביטול מקומו בקורס וכך לתת אפשרות לסטודנט אחר להירשם בקורס במקומו.
  • מטרת הגישה העומדת בבסיס הוראה זו היא לעודד את הסטודנטים להשקיע את מרב מאמציהם בלימודים, ולהעדיף לטובה סטודנטים שהפגינו נכונות לנסות ולהתמודד עם המטלות האקדמיות.
  • מדיניות המכון מנסה להקל ככל הניתן על הסטודנטים מבחינה כלכלית. על כן, ניתנת האפשרות לחזור על עד ארבעה קורסים ללא תשלום. זכות זו ניתנת לטובת סטודנטים המפגינים נכונות אמיתית להשקיע מאמצים כנים ואמיתיים בלימודיהם.  

 

על פי תקנון הלימודים של H.I.T מכון טכנולוגי חולון, ההשתתפות בשיעורים הנה חובה, באופן גורף, בכל הקורסים. עם זאת, ישנם מרצים שאינם מחייבים נוכחות בשיעוריהם.

בחלק מהקורסים חובת ההשתתפות משוקללת בתוך הציון הסופי של הקורס. במקרים אלה, המרצה מודיע על כך בתחילת הקורס, בדף המידע. לפיכך, אם נעדרת מספר שיעורים מעבר למה שהתיר המרצה, ייתכן שלא תוכל לגשת לבחינת הסיום ולסיים את הקורס.

 

ההגדרה מהו ציון עובר נקבעת על ידי המחלקה ו/או הפקולטה. בכל מקרה, ציון עובר בקורס לא יהיה נמוך מ-60.

 

קיים מנגנון חיפוש קורסים שניתן להיעזר בו.

 

 לא ולא! על פי התקנון מותרת חפיפה של שעה אחת לכל המערכת, רק לאחר מילוי טופס רישום חריג בחפיפת שעות ואישור של ראש המחלקה הרלוונטי. 

 

לא ולא! במידה וברצונך להירשם לקורס ללא קדם, עליך להגיש בקשת רישום חריג לקורס המשך מקביל לקורס קדם, לאישורו של ראש המחלקה האחראי לקורס.

 

לצפייה בהנחיות לרישום קורסים דרך האינטרנט לחץ כאן >>

 

תכניות הלימודים מפורסמות במינהל הסטודנטים, תחת מזכירות אקדמיתידיעון
כמו כן, ניתן לעיין בעמודים של היחידות האקדמיות השונות באתר בהם מופיע פירוט על תוכניות הלימודים.

 

רמה עלות הקורס לסטודנט
(מעבר לשכה"ל הרגיל)
טרום בסיסית (E) 2,800 ש"ח
טרום בסיסית (D) 2,400 ש"ח
בסיסית (C) 2,400 ש"ח
בינונית (B) 1,600 ש"ח
מתקדמת (A) ללא
פטור

 

לכל השאלות בנושא לימודי אנגלית

 

רמתך באנגלית נקבעת על ידי מבחן רמה באנגלית (פסיכומטרי , אמיר''ם, אמי"ר).
קורסי אנגלית מחולקים ל-5 רמות:

  • E – הרמה הנמוכה ביותר- אין קורס ייעודי לרמה זו לכן הקורס ילמד יחד עם רמה  D עם התאמה לרמה.
  • D – קורס זה הוא בן  78 שעות, 6 שעות שבועיות פעמיים בשבוע ונמשך סמסטר. העובר קורס זה בהצלחה עולה לרמה C.
  • C – קורס זה הוא בן  78 שעות, 6 שעות שבועיות פעמיים בשבוע ונמשך סמסטר. העובר קורס זה בהצלחה עולה לרמה  B.
  • B – קורס זה הוא בן  52 שעות, 4 שעות שבועיות פעם בשבוע ונמשך סמסטר. העובר קורס זה בהצלחה עולה לרמה  A.
  • A – קורס זה הוא בן  52 שעות, 4 שעות שבועיות פעם בשבוע ונמשך סמסטר. העובר קורס זה בהצלחה מקבל את הפטור באנגלית.

 

 

לכל השאלות בנושא לימודי אנגלית

 

תקנון הלימודים קובע כי בכל קורס יש להגיש עבודות, כולל פרויקט גמר, עד סוף תקופת הלימודים של אותו סמסטר או עד המועד שקבע המרצה. בכל מקרה, מועד ההגשה יהיה לא יאוחר מתחילת הלימודים בסמסטר העוקב.

 

סטודנטים בפקולטה להנדסה שהחלו לימודיהם בשנת תשס"ב או מוקדם יותר מחויבים בהשלמת חובת סמינרים, כלומר, עליהם לנכוח בארבעה מפגשים של סמינרים. יתר הסטודנטים אינם חייבים בחובת נוכחות בסמינרים.

בפקולטה לניהול טכנולוגיה חובה לנכוח בנוסף בשמונה ימי עיון.

 

שיפור ציון במועד ב' עליך להגיש באמצעות עמדת המידע.

 

ערעור מתבצע בצורה ממוחשבת, באמצעות עמדת המידע. ליד הציון במועד הבחינה יופיע לחצן "הגש ערעור" ודרכו מוגש הערעור. המרצה מקבל את הערעור הממוחשב ומשיב עליו.

 

זכאות למועד מיוחד מגיעה במקרה של מניעה חמורה, כגון: מבחנים בהפרש של פחות מיומיים ביניהם, מילואים, אשפוז ואבל. פירוט הקריטריונים בידיעון.
בקשות למועד מיוחד מגישים באמצעות עמדת המידע בלחצן ערעורים, תחת בקשת מועד מיוחד.

 

לוחות הבחינות, לכל שנת הלימודים, מפורסמים מראש. ניתן לראותם בעמדת המידע האישית, בלחצן "לוחות בחינות" לאחר הרישום לקורסים. לצפייה בלוח הבחינות הנמצא באתר המכון לחץ כאן >>

 

כאמור, ועדת ההוראה מפקחת על התקדמות הלימודים של הסטודנטים ובמסגרת זו עשויה לשלוח מכתבי התרעה, בהם היא מיידעת את הסטודנטים על חריגה ממצב אקדמי תקין ועל דיון צפוי בעניינם.

הוועדה מתבססת על נתוניך האקדמיים, כפי שהופיעו בגיליון הציונים, כדי לקבוע את הגדרת הסטאטוס האקדמי שלך.

 

אם הינך סבור שהנתונים עליהם התבססה הוועדה אינם מדויקים או מלאים, באפשרותך לפנות לוועדת ההוראה טרם התכנסותה לדיון במצבך. במקרה זה, עליך להמציא לוועדה מסמכים המאשרים את טיעוניך (דו"ח של יועץ אקדמי, מכתב מן המרצה וכו'), ולהגישם בצירוף מכתב מנמק, אל הרכז/ת המנהלי של ועדת ההוראה הרלוונטית (מחלקתית/פקולטטית/מוסדית - על פי החתום במכתב). את המכתב והאישורים יש למסור לרכז/ת הוועדה לפחות יומיים לפני התכנסות הוועדה.

 

זכור כי ועדת ההוראה הנה ועדה אקדמית ואין מתפקידה לדון בהיבטים אישיים סוציו-אקונומיים, אלא רק בהישגיך הלימודיים.

במקרה שיוחלט לזמנך לדיון, תועבר לך הודעה בהתאם. לפיכך, מומלץ להעביר את המסמכים לוועדה מוקדם ככל האפשר.

 

מינהל הסטודנטים מציע מגוון של שירותים במטרה לסייע לכל סטודנט להגשים את מלוא הפוטנציאל והיכולת שלו. שירותים אלה כוללים, בין היתר: סיוע כלכלי, סיוע סוציאלי, סיוע לימודי לבעלי לקויות למידה, תמיכה נפשית על ידי פסיכולוגים, שיעורי עזר, סיוע במציאת עבודה וכן סיוע לסטודנטים שלימודיהם נפגעו עקב שירות מילואים.

מומלץ מאוד ל"הקדים תרופה" לבעיה ולפנות למינהל הסטודנטים, לפני שתחל הידרדרות בלימודים.

כמו כן, עומדים לרשותך יועצים אקדמיים בכל המחלקות, אשר תפקידם לסייע לך בתכנון מערכת הקורסים כך שתתאים ליכולותיך ולהתמודדות עם עומס עבודה ולימודים. כן ישמחו היועצים לענות על שאלות בנושאים אקדמיים ומנהלתיים נוספים. 

 

סטודנט המעוניין להפסיק את לימודיו, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, גם אם טרם התחיל בהם, חייב להודיע על כך בכתב באמצעות טופס בקשת סטודנט. את הטופס החתום יש להגיש למינהל הסטודנטים. כמו כן, עליו להחזיר כל ציוד שהשאיל מן המכון כגון ספרים וציוד מעבדה. 

 

בסוף כל סמסטר, נערכת בדיקת הנכשלים לכל סטודנט, וסטודנט שצבר יותר מחמישה כישלונות ו/או כישלון כפול בקורס יסוד, הופך למועמד להרחקה. ועדת הוראה מוסדית דנה בכל אחד מסטודנטים אלה ומחליטה לגבי כל אחד. לפירוט הסטאטוסים לתלמיד יש לעיין בידיעון

 

שנת הלימודים הפדגוגית בה מוגדר הסטודנט (א, ב, ג, ד, משלים) נקבעת כעקרון על פי מספר שנות הלימוד בפועל (לא כולל חופשות וחזרה על שנים).

 

בכל תכנית לימודים קיימת מכסת נקודות זכות מלאה לתואר. מכסה זו רשומה בפרק תכנית הלימודים הרלוונטית, בידיעון הלימודים. 

לנוחיותך רשומה גם מכסת נקודות הזכות המומלצת שיש להשלים בכל סמסטר. 

כדאי לעשות את מרב המאמצים כדי לעמוד בקצב השלמת מכסת נקודות הזכות, על פי המתוכנן בתכנית הלימודים. חריגות מביאות לעיכובים בהמשך, לקורסים נוספים, לדחיית סיום התואר ובמקרה של חריגה משמעותית אף להפסקת הלימודים במכון.

 

לסטודנטים שהחלו ללמוד בשנת תשס"ו ואילך (לפני כן הגבול הוא שמונה שנים):

בתכנית שאורכה ארבע שנים (כגון: הנדסה, עיצוב, וניהול טכנולוגיה), תקופת הלימודים לא תעלה על שש שנים אקדמיות. בתכנית שאורכה שלוש שנים (כגון: מתמטיקה שימושית, מדעי המחשב וטכנולוגיות למידה), תקופת הלימודים לא תעלה על 4.5 שנים אקדמיות.

 

ועדות הוראה הן ועדות אקדמיות שמטרתן לפקח על רמת ההישגים האקדמיים של הסטודנטים, לטפל בהפעלה השוטפת של תכניות הלימודים ולפקח על רמת ההוראה והלימודים במחלקה, בפקולטה ובמוסד.

במסגרת זו ועדת ההוראה מטפלת בנושאים כגון: מועדים מיוחדים, פטורים, תכניות לימודים חריגות והרחקה מלימודים.

 

בקשת מעבר מגישים באמצעות טופס מקוון בעמדת המידע האישית.

הבקשות נבדקות לפני פתיחת השנה ובמידה ויש מקום בקבוצה אליה מבקשים לעבור, הבקשה מאושרת. 

 

מידע מפורט בנושא פטורים (זכאות, תהליך וטפסים) ניתן למצוא בעמוד "פטורים", תחת סעיף מזכירות אקדמית, במידע לסטודנט.

 

לצפייה בהנחיות לרישום קורסים דרך האינטרנט לחץ כאן >>

 

תכניות הלימודים מפורסמות במינהל הסטודנטים, תחת מזכירות אקדמיתידיעון
כמו כן, ניתן לעיין בעמודים של היחידות האקדמיות השונות באתר בהם מופיע פירוט על תוכניות הלימודים.