תחום אנרגיה ומערכות הספק

תכנית הלימודים
 
שנה סמסטר מספר קורס קורס נ"ז/שעות דרישות קדם
א' א' 55003 מתמטיקה מתקדמת 3 -
55203 מערכות בקרה של הינע חשמלי 3 -
55011 בקרה אוטומטית מתקדמת 3 -
ב' 55013/
55211

מיתוג רך וממירים עם קבלי מיתוג

ממירים אלקטרוניים למתקני חשמל

3 -
55028 מערכות הספק מתקדמות 3 -
55204 התקני מערכות הספק 3 -
ב' א' - קורס בחירה 3 בהתאם לקורס שנבחר
- קורס בחירה 3 בהתאם לקורס שנבחר
- קורס בחירה 3 בהתאם לקורס שנבחר
55501 פרויקט גמר 6 -
ב' - קורס בחירה 3 בהתאם לקורס שנבחר
- קורס בחירה 3 בהתאם לקורס שנבחר
- קורס בחירה 3 בהתאם לקורס שנבחר
55501 פרויקט גמר - -
55502 סמינר טכנולוגי* - -
 
 
קורסי בחירה מומלצים