סטודנטים בשירות מילואים

תשלומים

 

5.1 פטור מתשלום עבור חומר לימודי, שיעורי עזר ומעבדות

סטודנט ששירת במילואים פטור מתשלום עבור:

כל חומר לימודי, לרבות תקצירי הרצאות שניתנו לו.
שיעורי עזר שנותן המרצה.
השלמת מעבדות.

5.2 פטור משכר לימוד נוסף
סטודנט, ששירת בשירות מילואים 21 יום, או יותר במהלך הסמסטר, ובשל כך הפסיק את לימודיו בקורס,
או נכשל בו ונאלץ להירשם לקורס מחדש, לא יחויב בשכר לימוד נוסף.

הליך ההודעה על הפסקת הלימודים בקורס יהיה על-פי נוהלי המוסד.