סטודנטיות בהריון ובחופשת לידה

סיוע לסטודנטיות בהריון, בשמירת הריון ובטיפולי פוריות, לסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה.

החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 21.2.2012 לגבי כללים להתאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת היריון, ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה:
 
1. הגדרות
"דרישה מוקדמת" – השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת.
"היעדרות בשל אירוע מזכה" – כמפורט בחוק זכויות הסטודנט (סעיף 19ב)- היעדרות לתקופה של 21 יום לפחות במהלך הסמסטר עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.
"מטלה" - תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט, רפראט.
"תואר מתקדם"- תואר אקדמי שני או שלישי.
 
2. בקשה להתאמות
סטודנט המבקש לקבל התאמות יגיש בקשה לרכזת הטיפול בפניות סטודנטיות בהריון.
 
 
התאמות
 
3. היעדרות משיעורים ודחיית לימודים
א. סטודנט זכאי להיעדר בשל אירוע מזכה, מ 30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות. עבור סטודנטיות לאחר לידה, תקופת ההיעדרות המינימלית תעמוד על שישה שבועות או 30% מכלל השעורים, לפי הגבוה מביניהם.
ב. במקרה בו זכאי הסטודנט להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שעור ההיעדרות הכולל בהתאם לנוהלי המוסד, ובלבד שלא יפחת מ- 30%.
ג. אם ההיעדרות עלתה על 30% תינתן לסטודנט האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף, בתנאי שעדיין לא נבחן.
 
4. מטלות
א. סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המרצה, תוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.
 
5. מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית
א. סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנא או הכשרה מעשית, יוכל להשלים את שהחסיר או שיהיה פטור מהשתתפות, או שתאפשר לו השתתפות במועד מאוחר יותר, בהתייחס בין היתר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר.
ב. המכון יפרסם מידע לגבי חומרים שבהם משתמשים במעבדות, שעלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהיריון או לנשים מניקות ויאפשר לסטודנטיות לדחות את ההשתתפות במעבדות שיש בהן שימוש בחומרים מן הסוג האמור לעיל למועד מאוחר לאחר ההריון או ההנקה.
 
6. בחינות
א. סטודנט שנעדר מבחינה בגלל אירוע מזכה, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.
ב. סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדר מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת ילד למשמורת, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.
ג. סטודנטית בהריון זכאית לצאת לשירותים במהלך בחינה.
ד. סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ- 25% ממשך זמן הבחינה.

 
 
*מלגת נעמת לסטודנטיות בשנה שניה.
 
 
 
מי מטפל בך?

מיקום:
בניין 1 חדר 105
דוא"ל
shalev_r@hit.ac.il
טלפון / פקס:
03-5026862

מידע נוסף