סטודנטיות בהריון ובחופשת לידה

סיוע לסטודנטיות בהריון, בשמירת הריון ובטיפולי פוריות, לסטודנטים ולסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה.

 

* מבוסס על החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 21.2.2012 תיקון, תשע"ח (2018)

 

הגדרות
"היעדרות בשל אירוע מזכה" – כמפורט בחוק זכויות הסטודנט (סעיף 19ב)- היעדרות לתקופה של 21 יום לפחות במהלך הסמסטר עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.
"מטלה" - תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט, רפראט.
"תואר מתקדם"- תואר אקדמי שני או שלישי.
 
בקשה להתאמות 

סטודנטית המבקשת לקבל התאמות תגיש בקשה לרכזת הטיפול בפניות סטודנטיות בהריון.

 • הסטודנטית תגיש את הבקשה בזמן הריון בצירוף אישור רפואי רשמי בו מצוין:
  • שבוע ההיריון
  • תאריך לידה משוער
  • חתימה וחותמת של רופא
 • הסטודנטית תגיש את בקשתה לאחר לידה בצירוף אישור רשמי חתום מבית חולים או ממשרד הפנים בו יהיה מצוין תאריך הלידה ומועד שחרור מבית החולים.

 

התאמות בזמן ההיריון
סטודנטית בהריון זכאית:

 • להארכת זמן של 25%  בבחינות השונות 
 • זכאית ליציאה בלתי מוגבלת לשירותים בזמן הבחינות . 

התאמות נוספות שהסטודנטית זקוקה אליהן יבדקו בהתאם לנוהלי המוסד וכל עניין יבחן לגופו של עניין.
 

היעדרות מלימודים

 • סטודנטית זכאית להיעדר מהלימודים עד 40% מכלל השיעורים בהם חלה חובת נוכחות בשל אירוע מזכה בלבד.
 • סטודנטית אחרי לידה זכאית להיעדר עד 40% מכלל השיעורים בהם ישנה נוכחות חובה עד שנה לאחר הלידה.
 • סטודנטיות לאחר לידה, תקופת ההיעדרות המינימלית תעמוד על שבעה שבועות או 40% מכלל השעורים, לפי הגבוה מבניהם.
 • במקרה בו זכאי/ת הסטודנט/ית בשל אירוע מזכה להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שעור ההיעדרות הכולל בהתאם  לנוהלי המוסד, ובלבד שלא יפחת מ- 40%.
 • אם ההיעדרות עלתה על 40% תינתן לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף, בתנאי שעדיין לא נבחן בקורס בשל האירוע המזכה.
 • להיעדרות מלימודים בזמן ההיריון בשל בדיקות הקשורות להריון או היעדרות                מלימודים שאיננה אירוע מזכה, אין התייחסות בתקנות המל"ג. 
 • שמירת הריון כלולה בתקנות ומצדיקה היעדרות מהשיעורים.

מטלות
סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת המטלה או בסמוך לו, תוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם לשיקולו האקדמי של המרצה, תוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות (ממועד האירוע המזכה).

 

זכאות למועד בחינה מיוחד

אם נעדרת מהלימודים בגין אירוע מזכה של הריון, לידה או אימוץ הינך זכאית למועד בחינה מיוחד (שאינו מועד א' או ב'). 

 

זאת בהנחה שבזמן הריונך הינך זכאית להתאמות בגין אירוע מזכה, או בשל היותך אחרי הלידה ובזמן מועד הבחינה (מועד א' או ב') לא עברו 14 שבועות מיום הלידה.
 


דחיית לימודים 
אם ילדת או אם את בשמירת הריון ארוכה, כנראה שתיעדרי לזמן ארוך יותר מארבעת השבועות המוקצבים לתכלית הזו. אם תגעי למסקנה שהינך רוצה לדחות את משך הלימודים בשל הלידה, ניתן לדחות את הלימודים מזמן הלימודים במשך שני סמסטרים ללא תוספת תשלום.  

 

צילומים  
סטודנט/ית שנעדר/ה בשל "אירוע מזכה" זכאי/ת לקבל צילומים להשלמת פערי לימוד.
למימוש יש להעביר לרכזת ההתאמות טופס בקשה לא יאוחר מחודש לאחר חזרת הסטודנטית ללימודים, אישור רפואי /אישור לידה/אימוץ/משמורת + מערכת שעות. 

 

חדר הנקה 
החדר ממוקם בבניין 7 חדר 208 א' והוא מאובזר כנדרש. הכניסה לחדר באמצעות הקלדת קוד בדלת הכניסה. את הקוד ניתן לקבל במרכז לקידום הסטודנט, רכזות הפקולטה וביחידה לקידום נשים (בנין 3 קומה 4)


סטודנט בן זוג לסטודנטית אשר בחופשת לידה.

 • סטודנט בן זוג של סטודנטית אשר נעדרה מלימודים 21 ימים לפחות בסמסטר בשל חופשת לידה זכאי לפטור מנוכחות בשיעורים לשבוע ימים.
 • בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במכון.
 • זכות זו חלה גם על סטודנטית שהיא בת זוג של סטודנט בחופשת לידה.
 
 
 
מי מטפל בך?

 

גב' גלית בללי אליהו
רכזת במרכז לקידום הסטודנט, אחראית סטודנטיות בהריון ולאחר לידה

 

מיקום:
בניין 1 חדר 106
דוא"ל:
galitbal@hit.ac.il
טלפון / פקס:
03-5026772

מידע נוסף