סטודנטים בשירות מילואים

בחינות, עבודות ומעבדות

 
2.1 בחינות סוף סמסטר ובוחני אמצע סמסטר
לסטודנט שנעדר מבחינה, או מבוחן אמצע שהוא חובה, עקב שירות מילואים, ניתנות זכאויות מיוחדות בהתאם לתנאים, המופיעים בנוהל הבחינות, בתקנון הלימודים של המכון.

2.2 עבודות ותרגילים
  • לעניין סעיף זה, "עבודה"- לרבות תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט, או כל מטלה לימודית אחרת, שעל הסטודנט להגיש במסגרת לימודיו, למעט בחינות.
  • סטודנט השוהה בשירות מילואים, או חזר לאחר 14-7 ימים משירות מילואים, לפני מועד הגשת עבודה, יוכל להגישה במועד מאוחר יותר, או לקבל פטור מהגשתה, או להגיש עבודה חלופית בתיאום עם מורה הקורס, על-פי נוהלי המוסד ובהתאם למהות העבודה ולהיקפה.

2.3 מעבדות, סמינריונים, סדנאות וקורסי הכשרה מעשית
סטודנט, אשר נבצר ממנו להשתתף במעבדות/סמינריונים/סדנאות, או קורסי הכשרה מעשית, עקב שירות מילואים,
יוכל להשלים את שהחסיר במועד מאוחר יותר. בשבועיים האחרונים של הסמסטר יהיו המעבדות פתוחות לשירות הסטודנטים, לצורך השלמת החומר. אם לא סיים הסטודנט את מטלותיו במועד זה, יהיה רשאי להשלימן בסמסטר העוקב, תוך תיאום עם מרצה הקורס.