נושאים לפרויקטי גמר

ד"ר חיים מצנר

  • חישוב שדות כתוצאה מצפיפות זרם על גליל דק.
  • חישוב מקדם החרה ושדות מקו קואכסיאלי חצי אינסופי.
  • תכנון ובנייה של מסנן Linear phase.
  • תכנון ובנייה של אנטנת מערך בעל אלמנטים לא אחידים להקטנת אונות צד.
  • תכנון ובנייה של אלמנט אנטנה לביטול אונות סריג עבור מערך מישורי.
  • תכנון ובנייה של מפצל היברידי 1:4 לפאזות הפוכות.
  • תכנון ובנייה של רכיב מעבר מתכתי בין קווים קואכסיאליים.
  • תכנון ובנייה של רשת הזנה למערכי אנטנות מבוססת גלבו 4 X 2.
  • תכנון ובנייה של מערך אנטנות מבוסס על אלמנטי גלבו משוגם עגול.