שכר לימוד לתואר שני

שכר הלימוד במכון טכנולוגי חולון זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות וצמוד למדד המחירים לצרכן של יולי המפורסם בחודש אוגוסט 2019  הנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה. 


שכר הלימוד מורכב משכר הלימוד היסודי ומתשלומים נלווים.


לקראת שנת הלימודים תשף נשלח פנקס שוברים בדואר לכל המועמדים שהתקבלו ולסטודנטים הממשיכים  ללמוד במכון הטכנולוגי.


תלמידי שנה א‘ התבקשו לשלם מקדמה על חשבון שכר הלימוד באמצעות שובר תשלום, לפני תחילת הלימודים, להבטחת מקומם.


שכה"ל לשנת הלימודים תשף, כפי נקבע במדד של חודש יולי 2019 (שפורסם ב-15.8.2019)   עומד על 13,863 ₪. 

 

תשלומים נלווים: 
בנוסף לתשלום עבור שכר הלימוד על כל סטודנט במכון לשלם תשלום נלווה בסך של 586 ₪. תשלום זה מורכב משירותי אבטחה, שרותי רווחה עס 330 ₪ , תשלום לאגודת הסטודנטים – 246 ₪ ותשלום לארגון הסטודנטים הארצי ע"ס 10 ₪ בהתאם להנחיית הוות"ת . סטודנט אשר לא מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים יחתום על טופס הצהרה באם הוא לא מעוניין  להיות חבר באגודת הסטודנטים עד לתאריך 31.12.19 , הטופס יאושר ע"י אגודת הסטודנטים ויועבר על ידם למדור שכ"ל שיבצע את ביטול החיוב לאגודה ע"ס 246 ₪. 


(טופס ביטול חברות לאגודה נמצא במשרדי אגודת הסטודנטים). 


מכאן שהתשלום השנתי יעמוד עס 14,449 ₪ 

 
מי מטפל בך ?

 
 
 
בניין 5, קומה שנייה, חדר 201
 
03-5026574 | 073-2668966
 
  מר נתנאל כהן
 

גב' יולי למבז

julial@hit.ac.il

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
ביטול הרשמה
 1. מועמד שהתקבל ללימודים המחליט לבטל את הרשמתו למכון, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום או במסירה אישית במשרדי הרישום).
 2. מועד ביטול הרישום הוא היום שבו התקבלה הודעת המועמד.
 3. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי ביטול הרישום.
 4. מועמד (שהתקבל) המבטל את הרשמתו במועדים המפורטים להלן יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי ע"פ הפירוט הבא:    

ביטול הרשמה עד לתאריך 15.8.2019:

המועמד יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.

ביטול הרשמה בין התאריכים 16.8.2019 עד 15.9.2019:

למועמד תוחזר מחצית המקדמה ששילם.

ביטול הרשמה לאחר ה- 15.9.19:   

המועמד יחויב במלוא המקדמה.
 

ביטול הרשמה בין התאריכים 16.9.2019 עד ל-31.10.2019:(שלושה ימים לפני תחילת הלימודים )
 • מועמד שמועד התשלום שלו (על פי הודעת הקבלה ממדור רישום) חל לאחר 15.8.19 והודיע על ביטול הרשמתו עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה - יזוכה במלוא המקדמה.
 • מועמד שיבטל הרשמתו בתוך שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה - יחויב במחצית המקדמה.
 • מועמד שיבטל הרשמתו לאחר שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה - יחויב במלוא המקדמה.

 

ביטול הרשמה מתאריך 01.11.2019 ואילך :

על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסקת לימודים לסטודנטים (ראה סעיף הפסקת לימודים).

 

ביטול הרשמה למועמדים המתחילים את לימודיהם בסמסטר שני:

 

ביטול הרשמה עד לתאריך19.2.2020:

המועמד יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.

 

ביטול הרשמה מתאריך20.2.2020 ואילך:

על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסקת לימודים לסטודנטים (ראה סעיף הפסקת לימודים).


הפסקת לימודים

 1. סטודנט הלומד במכון, והחליט להפסיק את לימודיו במכון, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום או במסירה אישית במזכירות האקדמית או באמצעות עמדת המידע). לפני שמדור שכ"ל יטפל בבקשת הסטודנט, יהיה עליו לבצע "טופס טיולים" כמקובל במכון.
 2. מועד הפסקת הלימודים הוא היום שבו התקבלה הודעת הסטודנט.
 3. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.
 4. סטודנט המפסיק את לימודיו במועדים המפורטים להלן יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם לטבלה:

 

מ - 16.8.19 עד 3.11.19 הסטודנט יחויב בתשלום של 1500 ₪
מ -4.11.19 עד 20.1.20 הסטודנט יחויב בתשלום מחצית משכה"ל עבור סמסטר א', אך לא יותר מ-25% משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.
מ -21.1.20 עד 27.2.20 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל עבור סמסטר א', אך לא יותר מ-50% משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.
מ -28.2.20 עד 30.4.20 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר א' בתוספת מחצית משכה"ל שבו חויב עבור סמסטר ב' בתוספת התשלומים הנלווים.-לא יותר מ- 75% משכה"ל.
מ -01.05.20 ואילך הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל בתוספת התשלומים הנלווים. –100% שכ"ל

 

הפסקת לימודים של סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר שני

סטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר ב' והחליט להפסיקם, יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם למפורט להלן:

 

עד 10.2.20  סטודנט המחדש לימודיו יחויב בתשלום של 1500 ₪. לסטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר ב'  תוחזר מלוא המקדמה.
מ -11.2.20 עד 1.3.20 סטודנט חדש במכון יחויב בתשלום מחצית המקדמה. סטודנט המחדש את לימודיו יחויב בתשלום של 1500 ₪.
מ -2.3.20 עד 31.5.20 הסטודנט יחויב בתשלום מחצית משכה"ל לסמסטר ב', אך לא יותר מ-25% משכ"ל שנתי בתוספת התשלומים הנלווים.
מ -1.6.20 עד 8.7.20 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' שבו חויב, אך לא יותר מ- 50% משכ"ל שנתי בתוספת התשלומים הנלווים.
מ-9.7.20  עד 15.9.20  הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' בתוספת מחצית שכה"ל שבו חויב עבור סמסטר קיץ בתוספת התשלומים הנלווים.( 75% )
16.9.20 ואילך הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל בתוספת התשלומים הנלווים. 100%

 

 

הפסקת לימודים של סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר קיץ

סטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר קיץ והחליט להפסיקם, יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם למפורט להלן:

 1. עד פתיחת הסמסטר - הסטודנט יחויב בדמי טיפול בסכום של 200 ₪.
 2. במהלך 3 השבועות הראשונים של הסמסטר - הסטודנט יחויב בתשלום של 10% משכ"ל שנתי, בתוספת התשלומים הנלווים.
 3. מתחילת השבוע הרביעי של הסמסטר - הסטודנט יחויב במלוא שכר הלימוד על-פי הרישום לקורסים, בתוספת התשלומים הנלווים.

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב, על פי הנהלים ובהתאם למועדים, יחויב בשכר הלימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים ו/או בבחינות.

 

 

רצ"ב חוזר שכ"ל לשנת תשע"ט (2019-2020) שנשלח לכלל הסטודנטים במכון הטכנולוגי


תקנון שכ"ל המלא לשני התארים