שכר לימוד לתואר שני

שכר הלימוד במכון טכנולוגי חולון זהה לשכר לימוד אוניברסיטאי הנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה והינו צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש יולי המפורסם בחודש אוגוסט 2023. 
שכר הלימוד מורכב משכר לימוד יסודי ותשלומים נלווים.


לקראת שנת הלימודים תשפ"ד עודכנו שוברים בעמדת המידע האישית לכלל המועמדים שהתקבלו ולסטודנטים הממשיכים ללמוד במכון הטכנולוגי.
תלמידי שנה א‘ התבקשו לשלם מקדמה, בסך 2,000 ₪ על חשבון שכר הלימוד באמצעות שובר תשלום, לפני תחילת הלימודים, להבטחת מקומם.


שכ"ל (יסודי) לשנת תשפ"ד, נקבע לפי מדד יולי 2023 (שפורסם ב-15.8.2023) הינו – 15,265 ₪. 

 

תשלומים נלווים:

בנוסף לתשלום עבור שכר הלימוד על כל סטודנט במכון לשלם תשלום נלווה בסך של 586 ₪.

סכום  זה מורכב משירותי אבטחה שרותי רווחה (330 ₪), תשלום לארגון הסטודנטים הארצי, בהתאם להנחיית הוות"ת (10 ₪) ותשלום לאגודת הסטודנטים (246 ₪).

 

סטודנט אשר לא מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים יחתום  על טופס הצהרה המבטל את החברות עד לתאריך 31.12.23.

את המסמך החתום והמאושר ע"י אגודת הסטודנטים יש להעביר למדור שכ"ל. ביטול החברות  יעודכן בכרטיס הגבייה ע"י כך שיבוטל חיוב עבור אגודת סטודנטים בסך 246 ₪.

(טופס ביטול חברות לאגודה נמצא במשרדי אגודת הסטודנטים). 


מכאן שהתשלום השנתי יעמוד על סך של 15,851 ₪ 

 
מי מטפל בך ?

מדור שכר לימוד

 

03-5026574

בניין 5, קומה שנייה, חדר 201

mokedksafim@hit.ac.il

  

שעות קבלה:

 

ימים א' - ה' קבלת קהל 10:00-12:30
מענה טלפוני 13:00-16:00


 
ביטול הרשמה

 1. מועמד שהתקבל ללימודים המחליט לבטל את הרשמתו למכון, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום או במסירה אישית במשרדי הרישום).
 2. מועד ביטול הרישום הוא היום שבו התקבלה הודעת המועמד.
 3. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי ביטול הרישום.
 4. מועמד (שהתקבל) המבטל את הרשמתו במועדים המפורטים להלן יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי ע"פ הפירוט הבא:    

ביטול הרשמה עד לתאריך 15.8.2023:

המועמד יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.

 

ביטול הרשמה בין התאריכים 16.8.2023 עד 15.9.2023:

למועמד תוחזר מחצית המקדמה ששילם.

 

ביטול הרשמה בין התאריכים 16.9.2023 עד 14.10.2023:

המועמד יחויב במלוא המקדמה.

 

ביטול הרשמה מתאריך 14.10.2023 ואילך:

על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסקת לימודים לסטודנטים (ראה סעיף הפסקת לימודים).


הפסקת לימודים

 1. סטודנט הלומד במכון, והחליט להפסיק את לימודיו במכון, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום או במסירה אישית במזכירות האקדמית או באמצעות עמדת המידע). לפני שמדור שכ"ל יטפל בבקשת הסטודנט, יהיה עליו לבצע "טופס טיולים" כמקובל במכון.
 2. מועד הפסקת הלימודים הוא היום שבו התקבלה הודעת הסטודנט.
 3. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.
 4. סטודנט המפסיק את לימודיו במועדים המפורטים להלן יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם לטבלה:
 

מ - 15.10.23 עד 29.12.23 הסטודנט יחויב בתשלום מחצית משכה"ל עבור סמסטר א' עד תקרה של 25% משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.
מ - 30.12.23 עד 18.02.24 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל עבור סמסטר א', עד תקרה של %50 משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים. 
מ - 19.02.24 עד 01.05.24 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר א' בתוספת מחצית משכה"ל שבו חויב עבור סמסטר ב' בתוספת התשלומים הנלווים.-לא יותר מ- 75% משכה"ל.
מ - 02.05.24 ואילך הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים. במידה ושילם מראש – לא יהיה זכאי לכל החזר שהוא. 

 
הפסקת לימודים של סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר שני

סטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר ב' והחליט להפסיקם, יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם למפורט להלן:

 

עד 18.02.2024 סטודנט המתחיל מחדש את לימודיו בסמסטר ב', לא יישרש לשלם שכ"ל עבור ביטול בהתראה זו. אם שילם מקדמה, היא תושב לו במלואה.
מ - 19.02.24 עד 20.03.24 סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר ב', לא יידרש לשלם שכ"ל עבור ביטול בהתראה זו, אך לא תושב לו המקדמה
מ - 21.03.24 עד 03.06.24 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' בתוספת מחצית משכה"ל שבו חויב עבור סמסטר קיץ עד תקרה של 25% משכה"ל לתקופה כאמור בתוספת התשלומים הנלווים.
מ - 04.06.24 עד 13.07.24 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' בתוספת מחצית משכה"ל שבו חויב עבור סמסטר קיץ עד תקרה של 50% משכה"ל לתקופה כאמור בתוספת התשלומים הנלווים.
מ - 14.07.24  עד 01.11.24 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' בתוספת מחצית משכה"ל שבו חויב עבור סמסטר קיץ עד תקרה של 75% משכה"ל לתקופה כאמור בתוספת התשלומים הנלווים.
02.11.24 ואילך הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל עבור סמסטרים ב וקיץ בתוספת התשלומים הנלווים. במידה ושילם מראש – לא יהיה זכאי לכל החזר שהוא.

 
הפסקת לימודים של סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר קיץ

סטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר קיץ והחליט להפסיקם, יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם למפורט להלן:

 1. עד פתיחת הסמסטר - הסטודנט יחויב בדמי טיפול בסכום של 200 ₪.
 2. במהלך 3 השבועות הראשונים של הסמסטר - הסטודנט יחויב בתשלום של 10% משכ"ל שנתי, בתוספת התשלומים הנלווים.
 3. מתחילת השבוע הרביעי של הסמסטר - הסטודנט יחויב במלוא שכר הלימוד על-פי הרישום לקורסים, בתוספת התשלומים הנלווים.

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב, על פי הנהלים ובהתאם למועדים, יחויב בשכר הלימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים ו/או בבחינות.

 

רצ"ב חוזר שכר לימוד לתואר שני תשפ"ג (2022-2023) המפרט את דרכי התשלום השונות של שכר הלימוד והרחבות נוספות, לעיונכם.


תקנון שכ"ל המלא לשני התארים