שכר לימוד לתואר ראשון

 

שכר הלימוד במכון טכנולוגי חולון זהה לשכר לימוד אוניברסיטאי הנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה והינו צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש יולי המפורסם בחודש אוגוסט 2022. 
שכר הלימוד מורכב משכר לימוד יסודי ותשלומים נלווים.


לקראת שנת הלימודים תשפ"ג עודכנו שוברים בעמדת המידע האישית לכלל המועמדים שהתקבלו ולסטודנטים הממשיכים ללמוד במכון הטכנולוגי.


תלמידי שנה א‘ התבקשו לשלם מקדמה, בסך 2,000.00 ₪ על חשבון שכר הלימוד באמצעות שובר תשלום, לפני תחילת הלימודים, להבטחת מקומם.


שכ"ל (יסודי) לשנת תשפ"ג, נקבע לפי מדד יולי 2022 (שפורסם ב-15.8.2022) הינו - 10,932 ₪. 

 

תשלומים נלווים:

בנוסף לתשלום עבור שכר הלימוד על כל סטודנט במכון לשלם תשלום נלווה בסך של 586 ₪.

סכום  זה מורכב משירותי אבטחה שרותי רווחה (330.00 ₪), תשלום לארגון הסטודנטים הארצי, בהתאם להנחיית הוות"ת (10.00 ₪) ותשלום לאגודת הסטודנטים (246.00 ₪).

 

סטודנט אשר לא מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים יחתום  על טופס הצהרה המבטל את החברות עד לתאריך 31.12.22. את המסמך החתום והמאושר ע"י אגודת הסטודנטים יש להעביר למדור שכ"ל.

ביטול החברות יעודכן בכרטיס הגבייה ע"י כך שיבוטל חיוב עבור אגודת סטודנטים בסך 246 ₪.

 

(טופס ביטול חברות לאגודה נמצא במשרדי אגודת הסטודנטים). 


מכאן שהתשלום השנתי עומד על סך 11,518 ₪ 

מי מטפל בך ?

לשימוש במערכת יש להתקשר: 073-2668966

מדור שכר לימוד

גב' יולי למבז | כרמית חמם

 

03-5026574

בניין 5, קומה שנייה, חדר 201

 

mokedksafim@hit.ac.il

 

שעות קבלה:
 

ימים א' - ה' קבלת קהל 10:00-12:30
מענה טלפוני 13:00-16:00


 

ביטול הרשמה

 1. מועמד שהתקבל ללימודים המחליט לבטל את הרשמתו למכון, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום או במסירה אישית במשרדי הרישום).
 2. מועד ביטול הרישום הוא היום שבו התקבלה הודעת המועמד.
 3. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי ביטול הרישום.
 4. מועמד (שהתקבל) המבטל את הרשמתו במועדים המפורטים להלן יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי ע"פ הפירוט הבא:    

ביטול הרשמה עד לתאריך 15.8.2022:

המועמד יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.

 

ביטול הרשמה בין התאריכים 16.8.2022 עד 15.9.2022:

למועמד תוחזר מחצית המקדמה ששילם.

 

ביטול הרשמה לאחר ה- 15.9.22:

המועמד יחויב במלוא המקדמה.

 

ביטול הרשמה בין התאריכים 15.9.2022 עד ל-20.10.2022:(שלושה ימים לפני תחילת הלימודים )
 • מועמד שמועד התשלום שלו (על פי הודעת הקבלה ממדור רישום) חל לאחר 15.8.22 והודיע על ביטול הרשמתו עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה - יזוכה במלוא המקדמה.
 • מועמד שיבטל הרשמתו בתוך שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה - יחויב במחצית המקדמה.
 • מועמד שיבטל הרשמתו לאחר שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה - יחויב במלוא המקדמה.

 

ביטול הרשמה מתאריך 23.10.2022 ואילך :

על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסקת לימודים לסטודנטים (ראה סעיף הפסקת לימודים).

 

ביטול הרשמה למועמדים המתחילים את לימודיהם בסמסטר שני:

 

ביטול הרשמה עד לתאריך 19.2.2022:

המועמד יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.

 

ביטול הרשמה מתאריך 20.2.2022 ואילך:

על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסקת לימודים לסטודנטים (ראה סעיף הפסקת לימודים).

הפסקת לימודים

 1. סטודנט הלומד במכון, והחליט להפסיק את לימודיו במכון, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום או במסירה אישית במזכירות האקדמית או באמצעות עמדת המידע). לפני שמדור שכ"ל יטפל בבקשת הסטודנט, יהיה עליו לבצע "טופס טיולים" כמקובל במכון.
 2. מועד הפסקת הלימודים הוא היום שבו התקבלה הודעת הסטודנט.
 3. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.
 4. סטודנט המפסיק את לימודיו במועדים המפורטים להלן יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם לטבלה:
 

מ - 23.10.22 עד 29.12.22 הסטודנט יחויב בתשלום מחצית משכה"ל עבור סמסטר א', אך לא יותר מ-25% משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.
מ - 30.12.22 עד 19.02.23 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל עבור סמסטר א', אך לא יותר מ-50% משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.
מ - 20.02.23 עד 27.04.23 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר א' בתוספת מחצית משכה"ל שבו חויב עבור סמסטר ב' בתוספת התשלומים הנלווים.-לא יותר מ- 75% משכה"ל.
מ - 03.05.22 ואילך הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל בתוספת התשלומים הנלווים. –100% שכ"ל

 
הפסקת לימודים של סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר שני

סטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר ב' והחליט להפסיקם, יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם למפורט להלן:

 

מ - 20.02.23 עד 20.03.23 סטודנט חדש במכון יחויב בתשלום מחצית המקדמה. סטודנט המחדש את לימודיו יחויב בתשלום של 1500 ₪
מ - 21.03.23 עד 02.06.23 הסטודנט יחויב בתשלום מחצית משכה"ל לסמסטר ב', אך לא יותר מ-25% משכ"ל  שנתי בתוספת התשלומים הנלווים
מ - 03.06.23 עד 16.07.23 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' שבו חויב, אך לא יותר מ- 50% משכ"ל שנתי בתוספת התשלומים הנלווים
מ - 17.07.23  עד 15.09.23 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' בתוספת מחצית שכה"ל שבו חויב עבור סמסטר קיץ בתוספת התשלומים הנלווים (75%)
06.9.23 ואילך הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל בתוספת התשלומים הנלווים. 100%

 
הפסקת לימודים של סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר קיץ

סטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר קיץ והחליט להפסיקם, יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם למפורט להלן:

 1. עד פתיחת הסמסטר - הסטודנט יחויב בדמי טיפול בסכום של 200 ₪.
 2. במהלך 3 השבועות הראשונים של הסמסטר - הסטודנט יחויב בתשלום של 10% משכ"ל שנתי, בתוספת התשלומים הנלווים.
 3. מתחילת השבוע הרביעי של הסמסטר - הסטודנט יחויב במלוא שכר הלימוד על-פי הרישום לקורסים, בתוספת התשלומים הנלווים.

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב, על פי הנהלים ובהתאם למועדים, יחויב בשכר הלימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים ו/או בבחינות.

 

רצ"ב חוזר שכ"ל לשנת תשפ"ג (2023-2022) שנשלח לכלל הסטודנטים במכון הטכנולוגי 


תקנון שכ"ל המלא לשני התארים