שכר לימוד לתואר ראשון


שכר הלימוד במכון טכנולוגי חולון זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות וצמוד למדד המחירים לצרכן של יולי המפורסם בחודש אוגוסט 2018  הנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה .
שכר הלימוד מורכב משכר הלימוד היסודי ומתשלומים נלווים.


לקראת שנת הלימודים תשע"ט נשלח פנקס שוברים בדואר לכל המועמדים שהתקבלו ולסטודנטים הממשיכים  ללמוד במכון הטכנולוגי.


תלמידי שנה א‘ התבקשו לשלם מקדמה על חשבון שכר הלימוד באמצעות שובר תשלום, לפני תחילת הלימודים, להבטחת מקומם.


שכה"ל לשנת הלימודים תשע"ט, כפי נקבע במדד של חודש יולי 2018 (שפורסם ב-15.8.2018)   עומד על 10,207 ₪ .
בנוסף לסכום זה על הסטודנט לשלם תשלומים נלווים בגובה 586 ₪,  330 ₪ עבור שירותי אבטחה, ורווחה , 246 ₪ עבור חברות באגודת הסטודנטים ו- 10 ₪ לארגון הסטודנטים הארצי .

 

סטודנט שאינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים , צריך להצהיר על כך בהצהרה שנשלח לסטודנטים בטופס ויתור על חברות באגודת הסטודנטים עד ל- 31.12.2018
מכאן שהתשלום השנתי שחייב לשלם כל סטודנט עומד על סך 10,793 ₪
 

מי מטפל בך ?

 
 
 
בניין 5, קומה שנייה, חדר 201
 
03-5026574 | 073-2668966
 
  מר נתנאל כהן
 

גב' יולי למבז

julial@hit.ac.il
  גב' אדוה שי  elaedvas@hit.ac.il
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שעות קבלה החל מ 21.10.18
 
ב', ה' 10:00-15:30
ג' 11:00-16:00
א', ד' 10:00-18:00

 
ביטול הרשמה

 

 1. מועמד שהתקבל ללימודים המחליט לבטל את הרשמתו למכון, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום או במסירה אישית במשרדי הרישום).
 2. מועד ביטול הרישום הוא היום שבו התקבלה הודעת המועמד.
 3. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי ביטול הרישום.
 4. מועמד (שהתקבל) המבטל את הרשמתו במועדים המפורטים להלן יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי ע"פ הפירוט הבא:   

 

ביטול הרשמה עד לתאריך 15.8.2018:

המועמד יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.

 

ביטול הרשמה בין התאריכים 16.8.2018 עד 15.9.2018:

למועמד תוחזר מחצית המקדמה ששילם.

 

ביטול הרשמה לאחר ה- 15.9.18:  

המועמד יחויב במלוא המקדמה.

 

ביטול הרשמה בין התאריכים 16.9.2018 עד ל-17.10.2018:(שלושה ימים לפני תחילת הלימודים)

 • מועמד שמועד התשלום שלו (על פי הודעת הקבלה ממדור רישום) חל לאחר 15.8.18 והודיע על ביטול הרשמתו עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה - יזוכה במלוא המקדמה.
 • מועמד שיבטל הרשמתו בתוך שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה - יחויב במחצית המקדמה.
 •  מועמד שיבטל הרשמתו לאחר שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה - יחויב במלוא המקדמה.

 

ביטול הרשמה מתאריך 01.11.2018 ואילך :

על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסקת לימודים לסטודנטים (ראה סעיף הפסקת לימודים).

 

ביטול הרשמה למועמדים המתחילים את לימודיהם בסמסטר שני:

 

ביטול הרשמה עד לתאריך19.2.2018:

המועמד יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.

 

ביטול הרשמה מתאריך20.2.2018 ואילך:
על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסקת לימודים לסטודנטים (ראה סעיף הפסקת לימודים).

 


הפסקת לימודים

 
 1. סטודנט הלומד במכון, והמחליט להפסיק את לימודיו במכון, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום או במסירה אישית במזכירות האקדמית או באמצעות עמדת המידע). לפני שמדור שכ"ל יטפל בבקשת הסטודנט, יהיה עליו לבצע "טופס טיולים" כמקובל במכון.
 2. מועד הפסקת הלימודים הוא היום שבו התקבלה הודעת הסטודנט.
 3. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.
 4. סטודנט המבטל את לימודיו במועדים המפורטים להלן יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם לטבלה:

 

מ - 16.8.18 עד01.11.18 הסטודנט יחויב בתשלום של 1500 ₪
מ -02.11.18 עד17.01.19 הסטודנט יחויב בתשלום מחצית משכה"ל עבור סמסטר א', אך לא יותר מ-25% משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.
מ -18.01.19 עד18.2.19 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל עבור סמסטר א', אך לא יותר מ-50% משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.
מ -19.2.19 עד30.4.19 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר א' בתוספת מחצית משכה"ל שבו חויב עבור סמסטר ב' בתוספת התשלומים הנלווים.-לא יותר מ- 75% משכה"ל.
מ -01.05.19 ואילך הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל בתוספת התשלומים הנלווים. –100% שכ"ל

 

 

הפסקת לימודים של סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר שני

 

סטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר ב' והחליט להפסיקם, יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם למפורט להלן:

 

עד11.2.18 סטודנט המחדש לימודיו יחויב בתשלום של 1500  ₪. לסטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר ב'  תוחזר מלוא המקדמה
מ -12.2.19 עד20.2.19 סטודנט חדש במכון יחויב בתשלום מחצית המקדמה. סטודנט המחדש את לימודיו יחויב בתשלום של 1500 ₪
מ -21.2.19 עד 28.5.19 הסטודנט יחויב בתשלום מחצית משכה"ל לסמסטר ב', אך לא יותר מ-25% משכ"ל  שנתי בתוספת התשלומים הנלווים
מ -29.5.19 עד7.7.19 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' שבו חויב, אך לא יותר מ- 50% משכ"ל שנתי בתוספת התשלומים הנלווים
מ-08.7.19  עד15.9.19 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' בתוספת מחצית שכה"ל שבו חויב עבור סמסטר קיץ בתוספת התשלומים הנלווים (75%)
16.9.19 ואילך הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל בתוספת התשלומים הנלווים. 100%

 

הפסקת לימודים של סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר קיץ

סטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר קיץ והחליט להפסיקם, יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם למפורט להלן:

 1. עד פתיחת הסמסטר - הסטודנט יחויב בדמי טיפול בסכום של 200 ₪.
 2. במהלך 3 השבועות הראשונים של הסמסטר - הסטודנט יחויב בתשלום של 10% משכ"ל שנתי, בתוספת התשלומים הנלווים.
 3. מתחילת השבוע הרביעי של הסמסטר - הסטודנט יחויב במלוא שכר הלימוד על-פי הרישום לקורסים, בתוספת התשלומים הנלווים.


סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב, על פי הנהלים ובהתאם למועדים, יחויב בשכר הלימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים ו/או בבחינות.

 

 

רצ"ב חוזר שכ"ל לשנת תשע"ט (2018-2019) שנשלח לכלל הסטודנטים במכון הטכנולוגי.

 

תקנון שכ"ל המלא לשני התארים