שכר לימוד לתואר ראשון

 

שכר הלימוד במכון טכנולוגי חולון זהה לשכר לימוד אוניברסיטאי הנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה והינו צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש יולי המפורסם בחודש אוגוסט 2023. 
שכר הלימוד מורכב משכר לימוד יסודי ותשלומים נלווים.


לקראת שנת הלימודים תשפ"ד עודכנו שוברים בעמדת המידע האישית לכלל המועמדים שהתקבלו ולסטודנטים הממשיכים ללמוד במכון הטכנולוגי.


תלמידי שנה א‘ התבקשו לשלם מקדמה, בסך 2,000 ₪ על חשבון שכר הלימוד באמצעות שובר תשלום, לפני תחילת הלימודים, להבטחת מקומם.


שכ"ל (יסודי) לשנת תשפ"ד, נקבע לפי מדד יולי 2023 (שפורסם ב-15.8.2023) הינו - 11,296 ₪. 

תשלומים נלווים:

בנוסף לתשלום עבור שכר הלימוד על כל סטודנט במכון לשלם תשלום נלווה בסך של 586 ₪.

סכום  זה מורכב משירותי אבטחה שרותי רווחה (330 ₪), תשלום לארגון הסטודנטים הארצי, בהתאם להנחיית הוות"ת (10 ₪) ותשלום לאגודת הסטודנטים (246 ₪).

סטודנט אשר לא מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים יחתום  על טופס הצהרה המבטל את החברות עד לתאריך 31.12.23. את המסמך החתום והמאושר ע"י אגודת הסטודנטים יש להעביר למדור שכ"ל.

ביטול החברות יעודכן בכרטיס הגבייה ע"י כך שיבוטל חיוב עבור אגודת סטודנטים בסך 246 ₪.

(טופס ביטול חברות לאגודה נמצא במשרדי אגודת הסטודנטים). 


מכאן שהתשלום השנתי עומד על סך 11,882 ₪ 

 

 

 

 1. מועמד שהתקבל ללימודים המחליט לבטל את הרשמתו למכון, יודיע למדור רישום באמצעות דואר. אלקטרוני. 
 2. מועד ביטול הרישום הוא היום שבו התקבלה הודעת המועמד.
 3. מועמד (שהתקבל) המבטל את הרשמתו במועדים המפורטים להלן יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי ע"פ הפירוט הבא:    

ביטול הרשמה עד לתאריך 15.8.2023:

המועמד יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.

 

ביטול הרשמה בין התאריכים 16.8.2023 עד 15.9.2023:

למועמד תוחזר מחצית המקדמה ששילם.

 

ביטול הרשמה בין התאריכים 15.9.23 ועד 14.10.2023:

המועמד יחויב במלוא המקדמה.

 

ביטול הרשמה מתאריך 15.10.2023 ואילך :

על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסקת לימודים לסטודנטים (ראה סעיף הפסקת לימודים).

 

 

 1. סטודנט זכאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תימנה לו במניין שנות לימודיו לתואר.
 2. סטודנט המבקש להפסיק את לימודיו במכון, יודיע על כך בכתב באמצעות עמדת המידע תחת "בקשות וערעורים"  > "בקשה ליציאה לחופשה/הפסקת לימודים". מועד הפסקת הלימודים הוא היום בו התקבלה הודעת הסטודנט בעמדת המידע. הודעה טלפונית לא תיחשב כביטול רשמי.
   

מ - 14.10.23 עד 29.12.23 הסטודנט יחויב בתשלום מחצית משכה"ל עבור סמסטר א', אך לא יותר מ-25% משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.
מ - 30.12.23 עד 18.02.24 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל עבור סמסטר א', אך לא יותר מ-50% משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.
מ - 19.02.24 עד 01.05.24 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר א' בתוספת מחצית משכה"ל שבו חויב עבור סמסטר ב' בתוספת התשלומים הנלווים.-לא יותר מ- 75% משכה"ל.
מ - 02.05.22 ואילך הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל בתוספת התשלומים הנלווים. –100% שכ"ל

 
הפסקת לימודים של סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר שני

סטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר ב' והחליט להפסיקם, יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם למפורט להלן:

 

עד 18.02.2024 סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר ב' לא יידרש לשלם שכ"ל עבור ביטול בהתראה זו. אם שילם מקדמה - היא תושב לו במלואה.
מ - 19.02.24 עד 20.03.24 סטודנט חדש במכון יחויב בתשלום מחצית המקדמה. סטודנט המחדש את לימודיו יחויב בתשלום של 1500 ₪
מ - 21.03.24 עד 03.06.24 הסטודנט יחויב בתשלום מחצית משכה"ל לסמסטר ב', אך לא יותר מ-25% משכ"ל  שנתי בתוספת התשלומים הנלווים
מ - 04.06.24 עד 13.07.24 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' שבו חויב, אך לא יותר מ- 50% משכ"ל שנתי בתוספת התשלומים הנלווים
מ - 14.07.24  עד 01.11.24 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' בתוספת מחצית שכה"ל שבו חויב עבור סמסטר קיץ בתוספת התשלומים הנלווים (75%)
02.11.24 ואילך הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל בתוספת התשלומים הנלווים. 100%

 
הפסקת לימודים של סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר קיץ

סטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר קיץ והחליט להפסיקם, יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם למפורט להלן:

 1. עד פתיחת הסמסטר - הסטודנט יחויב בדמי טיפול בסכום של 200 ₪.
 2. במהלך 3 השבועות הראשונים של הסמסטר - הסטודנט יחויב בתשלום של 10% משכ"ל שנתי, בתוספת התשלומים הנלווים.
 3. מתחילת השבוע הרביעי של הסמסטר - הסטודנט יחויב במלוא שכר הלימוד על-פי הרישום לקורסים, בתוספת התשלומים הנלווים.

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב, על פי הנהלים ובהתאם למועדים, יחויב בשכר הלימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים ו/או בבחינות.

 

 

קורסי אנגלית אינם חלק משכ"ל וגוררים עלויות נוספות ע"פ הפירוט: 

 

רמת אנגלית  עלות הקורס 
טרום בסיסי א' רמה E 2,800 ₪
טרום בסיסי ב'  רמה D 2,400 ₪
בסיסי  רמה C 2,400 ₪ 
מתקדמים א'  רמה B  1,600 ₪
מתקדמים ב' רמה A כלול בשכ"ל

 

 

תשלום בגין ביטול השתתפות בקורסי אנגלית
 1. במסגרת תקופת השינויים של מערכת השעות באותו סמסטר – ביטול ללא עלות
 2. ביטול מסיום תקופת השינויים של אותו סמסטר ועד סוף השבוע החמישי – דמי ביטול בשווי 25% מעלות הקורס.
 3. ביטול החל מהשבוע השישי – הסטודנט יחויב ב- 50% מעלות הקורס. 
 4. סטודנט שנרשם לקורס אנגלית, אך לא השתתף בו כלל מכל סיבה שהיא ולא הודיע למכון על ביטול השתתפותו בקורס, יחויב במלוא עלות הקורס.

 

תשלום עבור קורס חוזר
 1. סטודנט שנכשל בקורס ברמה A – עלות כלולה בשכ"ל. 
 2. סטודנט שנכשל בקורס ברמה E, D, C, או B – עלות הקורס החוזר תעמוד על 50% מעלות הקורס באותה רמה.

 

 

מי מטפל בך ?


מדור שכר לימוד

03-5026574/7773

בניין 5, קומה שנייה, חדר 201

mokedksafim@hit.ac.il

שעות קבלה:

ימים א' - ה' קבלת קהל 10:00-12:30
מענה טלפוני 13:00-16:00


 

רצ"ב חוזר שכ"ל לשנת תשפ"ג (2023-2022) שנשלח לכלל הסטודנטים במכון הטכנולוגי 


תקנון שכ"ל המלא לשני התארים