פרופ' דוד שויחט

סגן נשיא לעניינים אקדמיים

Prof. Shoikhet David
lecture