מדעי המחשב

שנה א' - סמסטר אביב
קורס שיעור תרגול ש"ס נ"ז
20151 חשבון אינפי 1 5 3 8 6.5
20067 מתמטיקה בדידה 1 4 2 5 4
61101 מבוא למדעי המחשב 4 2 6 5
60069 מבוא למערכות מחשב 3 2 5 4
סה"כ 24 19.5
 
 
שנה א' - סמסטר קיץ
קורס שיעור תרגול ש"ס נ"ז
61307 תכנות מונחה עצמים 4 2 6 5
20068 מתמטיקה בדידה 2 2 2 4 3
61104 מבני נתונים 3 2 5 4
61108
סדנה מתקדמת בתכנות
2 2 4 3
סה"כ 19 15