מתמטיקה שימושית

שנה א' - סמסטר אביב
קורס שיעור תרגול ש"ס נ"ז
20151 חשבון אינפי 1 5 3 8 6.5
21166 מתמטיקה דיסקרטית 3 1 4 3.5
61101 מבוא למדעי המחשב 4 2 6 5
20077 אלגברה לינארית 4 2 6 5
סה"כ 24 20
 
 
שנה א' - סמסטר קיץ
קורס שיעור תרגול ש"ס נ"ז
20152 חשבון אינפי 2 4 2 6 5
20019 הסתברות וסטטיסטיקה 3 1 4 3.5
20207 תכנון בפייתון 2 3 5 4
61104 מבני הנתונים 3 2 5 4
סה"כ 20 16.5
 
הערה: הקורס "סדנה מתקדמת בתכנות" (61108), יילקח עם מדעי המחשב סמסטר ב' מסלול רגיל או בסמסטר קיץ עם מתמטיקה שימושית.