מתמטיקה שימושית

שנה א' - סמסטר אביב
קורס שיעור תרגול ש"ס נ"ז
20151 חשבון אינפי 1 5 3 8 6.5
20067 מתמטיקה בדידה 4 2 5 4
61101 מבוא למדעי המחשב 4 2 6 5
20077 אלגברה לינארית 4 2 6 5
סה"כ 25 20.5
 
 
שנה א' - סמסטר קיץ
קורס שיעור תרגול ש"ס נ"ז
20152 חשבון אינפי 2 4 2 6 5
61108 סדנה מתקדמת בתכנות 2 2 4 3
21183 טורי פורייה 3 1 4 3.5
61104 מבני הנתונים 3 2 5 4
סה"כ 19 15.5
 
הערה: הקורס "סדנה מתקדמת בתכנות" (61108), יילקח עם מדעי המחשב סמסטר ב' מסלול רגיל או בסמסטר קיץ עם מתמטיקה שימושית.