ניהול טכנולוגיה - תואר שני

שנה א' - סמסטר אביב (קורסי חובה)
קורס ש"ס נ"ז
77153  שיטות כמותיות לניהול טכנולוגיה 3 3
77105 הנדסת מערכות עתירות טכנולוגיה 3 3

77104

שיווק טכנולוגיות עיליות 3 3
77103  אסטרטגיה עסקית (ניתן ללמוד באביב או בקיץ) 3 3
77106 שווקי הון גיוס הון וניהול סיכונים (ניתן ללמוד באביב או בקיץ) 3 3
סה"כ 15 15
 
 
שנה א' - סמסטר קיץ (קורסי חובה)
קורס ש"ס נ"ז
77502 שיטות ניהול מתקדמות 3 3
77109 שיטות מחקר לניהול טכנולוגיה 3 3
77103 אסטרטגיה עסקית (ניתן ללמוד באביב או בקיץ) 3 3
77106
שווקי הון גיוס הון וניהול סיכונים (ניתן ללמוד באביב או בקיץ)
3 3
סה"כ 15 15
ניתן לשלב בשנה א גם קורסי בחירה.
מעומדים המתקבלים לתוכנית צריכים לעבור קורסי השלמה באופן פרטני בהתאם לרקע, ויש לבצעם בשנה הראשונה ללימודים.