סטודנטים המשרתים במילואים

מידע עבור סטודנטים המשרתים במילואים

 

הגשת בקשה לולת"ם

סטודנט/ית המקבל/ת צו מילואים ומעונין/ת לדחות את הצו ימלא טופס ולת"ם. במידה ויש צורך להוסיף מכתב בקשה ניתן להיעזר ברכזת המילואים בדקנט הסטודנטים, בניסוח מכתב, על פי הנתונים אשר יציג הסטודנט.

 

נקודות זכות אקדמיות עבור שרות מילואים

סטודנט זכאי ל- 2  נ"ז אקדמיות בלימודים רב תחומיים במידה ושירת  14 ימים במילואים  במהלך שנה אקדמית ובכל מקרה רק פעם אחת במהלך התואר.

אופן הגשת בקשה להכרה בנקודות זכות אקדמיות:

 • על הסטודנט לגשת לרכזת המילואים במזכירות האקדמית ולהנפיק את אישור 3010 בנוכחותה.
 • לאחר הנפקת האישור ובחינת עמידתו בקריטריונים אשר פורטו לעיל יאושר קבלת הפטור עבור 2 נ"ז בתחום לימודים רב תחומיים.
 • הזנת הפטור תתבצע ע"י המזכירות האקדמית ותעודכן במאזן הסטודנט.
 • המזכירות האקדמית בודקת אם כל התנאים הלימודיים למימוש הזכאות אכן מאפשרים לתת פטור מלימודי קורס בלימודים רב תחומיים.

 

הבדיקה מתייחסת במיוחד למקרים בהם הסטודנט מימש את זכאותו בעבר, או סיים את מכסת הלימודים הרב תחומיים. במקרים אלה לא תאושר בקשת הסטודנט.

 

 

 
צו 8

המילואים עלתה על 10 ימים, יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף על כל 10 ימי שירות מילואים. כל יום היעדרות כאמור יהיה בסמוך ולאחר תום שירות המילואים. כמו כן יהיה זכאי הסטודנט למועד בחינה נוסף ולדחייה בהגשת עבודות ומטלות אקדמיות.

 

 

 
היעדרות מקורסים, בחינות וסיוע לימודי
 • סטודנט אשר שירת 14 ימי מילואים ברציפות או 21 ימי מילואים במצטבר במהלך הסמסטר, זכאי למועד בחינה מיוחד באותו הסמסטר.
 • סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, ללא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
 • סטודנט אשר שירת 4 ימים ומעלה במהלך תקופת הבחינות או  שבועיים לפני תקופת הבחינות, זכאי למועד בחינה מיוחד בכל בחינה שתתקיים בטווח מספר ימים מתום שירותו לפי נוסחת כפל זו:
  מספר ימי המילואים X 0.8 (על פי נהלי המכון לגבי מועדים המיוחדים).
 • סטודנט אשר שירת במילואים 12 ימים במצטבר, או יותר, במהלך סמסטר ונאלץ לבטל קורס אקדמי, לא יחויב בשכר לימוד נוסף בתנאי שלא ניגש למבחן.
 • סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.
 • סטודנט אשר שירת במילואים, זכאי לצילומים של חומרי לימוד. יום מילואים מזכה את הסטודנט ב-40  צילומים. את האישור לצילומים ניתן לקבל בדקנט סטודנטים.
 • סטודנט לאחר שירות מילואים רשאי לפנות אל מרצה/מתרגל בקורס שממנו נעדר בשל שירות מילואים בבקשה לקבל עזרה בהשלמת חומר לימודי שהפסיד בתקופת שירות המילואים.
 • סטודנט לאחר שירות מילואים זכאי לקבל סיוע או שיעורי עזר להשלמת החומר החסר וזאת על פי אחת מהאפשרויות הבאות (לבחירתו של סטודנט):  
  • סבסוד של כמחצית מעלות המרתון של אגודת הסטודנטים לאותו הסמסטר בו שירת במילואים, כאשר, בבחירת מרתון הסבסוד הינו למרתון של קורס אחד בלבד אשר הפסיד הסטודנט בגין שירות המילואים.
  • שעות סיוע בפקולטה אשר מספרן ייגזר ממספר ימי שירות המילואים ומספר ימי הלימודים אותם הפסיד הסטודנט על פי נוסחת הכפל הבאה: 
   מספר שבועות מילואים X מספר שעות לימוד בשבוע X 0.25 = מספר שעות העזר להן זכאי הסטודנט.

 

בכל מקרה לא יינתן סיוע כפול, כלומר סטודנט אשר בחר באפשרות א' לא יהיה זכאי לאפשרות ב' ולהיפך.

 

 
זכויות בן/בת זוגם של משרתי מילואים (הורה)

סטודנט  שבן/בת זוגם משרת במילואים (14 ימי מילואים ברציפות או 21 ימי מילואים במצטבר בשנה בשירות רגיל או חירום צו 8)  והינו הורה לילד מתחת לגיל 13, זכאי אף הוא להקלות של משרת המילואים (למעט החזר חלקי בגין שכר לימוד), אך לא יהיה רשאי להיעדר יותר מ - 5 ימי לימודים.

 

 
חפיפה בין שרות מילואים לתקופת הרישום לקורסים

סטודנט יודיע למזכירות אקדמית לפני צאתו לשירות מילואים על בקשותיו לרישום לקורסים. המזכירות האקדמית תאפשר לסטודנט היוצא למילואים רישום מוקדם וחריג במידת הצורך.

 


 

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו במייל: miluim@hit.ac.il או בטלפון: 035026686