פטורים להנדסאים

הסבר כללי
 
זכאים להגיש בקשות לפטורים סטודנטים, שלמדו לימודים אקדמיים לתואר ראשון במכללות ובאוניברסיטאות, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה או משרד החינוך. מתן הפטורים הוא אישי לכל מועמד ומבוסס על גיליון ציונים.
 
על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, אפשר להכיר בחלק מן הקורסים הנלמדים בבתי-הספר להנדסאים, המוכרים על ידה, כפטורים מקורסים הנלמדים במכון.
 
התנאי למתן הפטורים הוא הצגת תעודת גמר פורמלית (דיפלומה) של מה"ט ושל המוסד, שבו למד ההנדסאי, עם גיליון ציונים. מתן הפטורים מותנה בציון ממוצע של 80 ויותר, בבחינות החיצוניות ובפרויקט הגמר בתחום הנלמד.
הפטור מותנה בכך שהזכאות לדיפלומה התקבלה לאחר חודש ספטמבר 2013, או למי שסיים את לימודיו לתואר הנדסאי לא לפני שנת תשע"ג.
סך הפטורים בתוכניות הלימודים הארבע שנתיות יהיה עד ל-30 נקודות זכות. ובתוכניות הלימודים התלת שנתיות עד 21 נקודות זכות, מסך נקודות הזכות הנדרשות לתואר.
 
את הבקשות ניתן להגיש במהלך קיץ תשע"ט (קיץ 2019) ולאחר הודעת הקבלה למכון.
 
 
פטורים לפי פקולטות