פטורים

הסבר כללי
 
זכאים להגיש בקשות לפטורים סטודנטים, שלמדו לימודים אקדמיים לתואר ראשון במכללות ובאוניברסיטאות, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה או משרד החינוך. מתן הפטורים הוא אישי לכל מועמד ומבוסס על גיליון ציונים.
 
על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, אפשר להכיר בחלק מן הקורסים הנלמדים בבתי-הספר להנדסאים, המוכרים על ידה, כפטורים מקורסים הנלמדים במכון.
 
התנאי למתן הפטורים הוא הצגת תעודת גמר פורמלית (דיפלומה) של מה"ט ושל המוסד, שבו למד ההנדסאי, עם גיליון ציונים. מתן הפטורים מותנה בציון ממוצע של 80 ויותר, בבחינות החיצוניות ובפרויקט הגמר. בשום מקרה, סך הפטורים לא יהיה יותר מ-21 נקודות זכות, מסך נקודות הזכות הנדרשות לתואר.
 
את הבקשות ניתן להגיש במהלך קיץ תשע"ד ולאחר הודעת הקבלה למכון.
 
 
 
פטורים

פטורים להנדסאים בפקולטה לניהול טכנולוגיה
פטורים עבור שנת הלימודים תשע"ה

פטורים להנדסאים בפקולטה להנדסה
פטורים עבור שנת הלימודים תשע"ו

פטורים להנדסאים במדעי המחשב
פטורים עבור שנת הלימודים תשע"הטפסים

טופס בקשה לפטור על בסיס לימודים לתואר הנדסאי
(לסטודנטים שהחלו את לימודיהים במכון לפני שנה"ל תש"ע)

טופס בקשה לפטור על בסיס לימודים אקדמיים קודמים

טופס בקשה לפטור על בסיס לימודים לתואר הנדסאי
(לסטודנטים שהחלו את לימודיהם במכון משנה"ל תש"ע)