פטורים

 
הכרה בלימודים קודמים
 • סטודנט רשאי להגיש בקשה לפטור מקורסים על בסיס לימודיו הקודמים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה רק לאחר שנתקבל כסטודנט מן המניין במכון, עבר את תהליכי הרישום והקבלה, ושילם את דמי הרישום במלואם. הדרישות להשלמות לתואר ראשון מותנות בהיקף הלימודים הקודמים, כמוגדר בהמשך.
 • תנאי הסף לאישור בקשה לפטור על בסיס לימודים קודמים הינם שהקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור נלמד בשש השנים האחרונות שקדמו לתחילת לימודי הסטודנט במכון ושהציון שהושג בקורס איננו נמוך מ-65.
 • הסמכות לאישור של פטורים על בסיס לימודים קודמים היא של דיקן הפקולטה/ראש המחלקה או מי שמונה לכך מטעמו.    
 • ציונים ממוסדות אחרים, המהווים בסיס לפטור מקורסים במכון, אינם נכללים בשקלול ציון הגמר. כלומר, ציון הקורס מן המוסד הקודם שבו למד הסטודנט, אינו מועתק, אלא יירשם 'פטור' בגיליון הציונים של הסטודנט במכון. ציונים ממחלקה אחרת בתוך המכון נכללים בשקלול ציון הגמר. בכל מקרה, נקודות הזכות שהפטור מקנה יילקחו בחשבון הצבירה הכולל של הסטודנט.
 • פקולטה או מחלקה רשאית לדרוש מהסטודנט להוכיח את ידיעותיו בבחינה מקדימה, לצורך מתן פטור מקורס.
 • כל פקולטה או מחלקה רשאית לקבוע נהלים וכללים לסטודנטים שלה, המהווים החמרה של כללי הפטור המופיעים בתקנון זה. הנהלים והכללים יהיו תקפים אך ורק אם הפקולטה או המחלקה דאגו לפרסם אותם בתקנות הפקולטה/מחלקה, ופרסמו אותם לידיעת הסטודנטים.
 • הגשת הפטור תתבצע לפי נוהל הגשת בקשה לפטור באמצעות טופס בקשה לפטור על בסיס לימודים אקדמיים קודמים. את הבקשה יש להגיש למוקד השירות במזכירות האקדמית בבניין 5 קומה שנייה.

 

פטור מקורסים להנדסאים
 • סטודנט בעל דיפלומה של הנדסאי מבית-ספר להנדסאים, הנמצא בפיקוח של משרד החינוך, או של משרד העבודה, זכאי לפטור מקורסים בתנאי שהציון הממוצע המשוקלל שלו בבחינות החיצוניות הוא 80 לפחות ושתואר ההנדסאי הוא  בתחום הנלמד במכון. הפטור הוא על בסיס נתוני הסטודנט והוא ייקבע ע"י הפקולטה/המחלקה בהתאם לקורסים שלמד הסטודנט ועל-פי הציונים  שהשיג בהם. לא יינתן פטור, אם הקורס, המהווה בסיס לבקשת הפטור, נלמד 6 שנים ויותר לפני מועד תחילת הלימודים במכון.
 • היקף הפטורים להנדסאים יהיה לא יותר מ-30 נ"ז (מהן לא יותר מ-4 נ"ז לימודים כלליים) בתכניות לימודים ארבע-שנתיות ולא יותר מ-21 נ"ז (מהן לא יותר מ-4 נ"ז לימודים כלליים) בתכניות תלת-שנתיות. 
 • סטודנט בעל דיפלומה של הנדסאי מבית-ספר להנדסאים, הנמצא בפיקוח של משרד החינוך, או של משרד העבודה, ושהציון הממוצע המשוקלל שלו בבחינות החיצוניות נמוך מ-80, יכול לקבל פטורים באישור חריג של דיקן הפקולטה/ראש המחלקה.
 
פירוט הפטורים להנדסאים לפקולטות הבאות:
 

 
הכרה בלימודים חלקיים לקראת תואר ראשון
 • סטודנט, אשר למד לקראת תואר "בוגר" במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל, ולא השלים את לימודיו שם לתואר ראשון, יכול להגיש בקשה לוועדת ההוראה הפקולטית/מחלקתית כי לימודיו הקודמים יוכרו כחלק מחובותיו לתואר.   
 • הזכאות לפטור תינתן בתנאים הבאים: (א) תוכן הקורס שנלמד בעבר חופף לתוכן הקורס  הנלמד במכון. (ב) הקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור נלמד בשש השנים שקדמו לתחילת לימודי הסטודנט במכון. (ג) הציון שהושג בקורס אינו נמוך מ-65.
 • סטודנט שקיבל פטור מקורסים יחוייב בכל מקרה ללמוד במכון לפחות שליש מתכנית הלימודים ולא פחות משנת לימודים אחת. בכל מקרה חייב הסטודנט ללמוד במכון את שנת הלימודים האחרונה.
 • הגשת הפטור תתבצע לפי נוהל הגשת בקשה לפטור באמצעות טופס בקשה לפטור על בסיס לימודים אקדמיים קודמים. את הבקשה יש להגיש למוקד השירות במזכירות האקדמית בבניין 5 קומה שנייה.
 

 
הכרה בלימודים לתואר ראשון נוסף
 • סטודנט בעל תואר "בוגר" ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל, הלומד לתואר ראשון נוסף בתחום לימודים שונה אך חופף בחלקו - ועדת ההוראה הפקולטית/מחלקתית רשאית לאשר לו פטור מקורסים חופפים בתוכנם, בהיקף של עד למחצית מתכנית הלימודים, הנדרשת לתואר באותה פקולטה/מחלקה.
 • סטודנט בעל תואר "בוגר" ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל, הלומד לתואר ראשון נוסף באותו תחום לימודים - ועדת ההוראה הפקולטית/מחלקתית רשאית לאשר לו פטור מקורסים חופפים בתוכנם, בהיקף של עד לשני שלישים מתכנית הלימודים הנדרשת לתואר באותה פקולטה/מחלקה.
 • סטודנט שקיבל פטור מקורסים יחויב בכל מקרה ללמוד במכון לפחות שליש מתכנית הלימודים, ולא פחות משנת לימודים אחת. בכל מקרה, הסטודנט חייב ללמוד במכון את שנת הלימודים האחרונה.
 • הגשת הפטור תתבצע לפי נוהל הגשת בקשה לפטור באמצעות טופס בקשה לפטור על בסיס לימודים אקדמיים קודמים. את הבקשה יש להגיש למוקד השירות במזכירות האקדמית בבניין 5 קומה שנייה.
 
 

 
פטור מלימודי אנגלית
 • פטורים מבחינת רמת מיון באנגלית – בעלי תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי ישראלי, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (למעט שלוחות בישראל של אוניברסיטאות מחו"ל) אשר עמדו בהצלחה בבחינת הפטור באנגלית במוסד להשכלה גבוהה אחר.
 • הגשת הפטור תתבצע לפי נוהל הגשת בקשה לפטור באמצעות טופס בקשה לפטור על בסיס לימודים אקדמיים קודמים. את הבקשה יש להגיש למוקד השירות במזכירות האקדמית בבניין 5 קומה שנייה.
 

נוהל הגשת בקשה לקבלת פטור מקורס (פרט לפטורים להנדסאים)
 • סטודנט הסבור שמילא את כל התנאים האקדמיים הנדרשים  לקבלת פטור מקורס, יוכל   
   להגיש את הבקשה בטופס מיוחד למטרה זו. את הטופס אפשר למצוא באתר האינטרנט של המכון.
 • חובה לצרף לכל בקשת פטור מקורס את המסמכים הבאים: (א) גיליון ציונים חתום ומאושר מן המוסד הקודם ובו שם הקורס והציון הסופי בקורס. אם גיליון הציונים היו בשפה זרה, על הסטודנט להמציא תרגום לעברית מאושר על ידי נוטריון. (ב) סילבוס הקורס בגינו מבקש הסטודנט את הפטור ואת היקף השעות של אותו קורס. (ג) כל אישור נוסף שידרשו מוסדות המכון.