החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים – מחב"א


תאריך פרסום הודעה: 10.12.2019 


בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי.

 

מהות ההתקשרות:

רכישה של מאגרי מידע הכוללים מליוני מאמרים מאלפי כתבי עת.

 

תקופת ההתקשרות:

עד יום 31.12.2020 

 

היקף ההתקשרות:

שנתי משוער 499,000 ₪ 

 

מצ"ב חוות דעתה של מנהלת הספרייה גב' מיכל חיל

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 18.12.2019 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708


על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.