החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים –  מחב"א

תאריך פרסום הודעה: 07/11/2022

 

בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד –  מחב"א


מהות ההתקשרות:

רכישה של מאגרי מידע הכוללים מליוני מאמרים מאלפי כתבי עת

 

היקף ההתקשרות

שנתי משוער  540,000 ש"ח


תקופת ההתקשרות

עד התאריך 31.12.2023

 

מצ"ב חוות דעתה של  מנהלת הספרייה גב' מיכל חיל

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 17/11/2022 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708


על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.