החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים– GOOL (גול בע"מ)

תאריך פרסום הודעה: 17.09.2018


בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – GOOL (גול בע"מ)

 

מהות ההתקשרות:

אספקת שרותי תרגול באינטרנט.
היקף ההתקשרות שנתי משוער 201,240 ₪


תקופת ההתקשרות עד התאריך 21.10.2020

 

מצ"ב חוות דעתו של מר גל_שטיינהרט – סמנכ"ל מחשוב.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 9.10.2018 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708

 

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.