החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר דחוף עם ספק – טופ הנדסה גאבר ג'ריר גאזי

 
תאריך פרסום הודעה: 14.12.2017
 
בהתאם לתקנה 3 (2) לחוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010,
בכוונת המכון להתקשר עם ספק טופ הנדסה גאבר ג'ריר גאזי בדחיפות.
 
מהות ההתקשרות:
הקמת גדר סביב אתר מעונות עתידי.
היקף ההתקשרות שנתי משוער 296,031 ₪
התקשרות זאת דחופה בכדי למנוע סכנה לחיי הולכי הרגל ובאי המכון.
תקופת ההתקשרות עד התאריך 14.12.2018