החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים– חברת Genius

תאריך פרסום הודעה: 06.11.2022 
 
בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – חברת Genius

 

מהות ההתקשרות: 
אספקת שירותי תוכנת SPSS


היקף ההתקשרות:

שנתי משוער 103,223 ₪


תקופת ההתקשרות:

עד התאריך 31.12.2027


מצ"ב חוות דעתו של מר גל שטיינהרט – סמנכ"ל מחשוב.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 16.11.2022 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708

 

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.