החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים – ראשים תכנון וביצוע מערכות


תאריך פרסום הודעה: 24.11.2016 בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010.

בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – ראשים תכנון וביצוע מערכות מידע בע"מ

מהות ההתקשרות
חברת ראשים היא ספקית של תוכנת "מכלול" שהיא התוכנה המנהלת את הסטודנטים / שכ"ל / ציונים וכד' במכון.

תקופת ההתקשרות
עד יום 31.12.2018
 
היקף ההתקשרות
שנתי משוער 300,000 ₪
 
מצ"ב חוות דעתו של סמנכ"ל למחשוב ומערכות מר גל שטיינהרט
 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 4.12.2016 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.