החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים– חברת Genius

 
תאריך פרסום הודעה: 07.11.2017
 
בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – חברת Genius
 
מהות ההתקשרות:
אספקת שירותי תוכנת SPSS
היקף ההתקשרות שנתי משוער 103,223 ₪
תקופת ההתקשרות עד התאריך 31.12.2022
 
מצ"ב חוות דעתו של מר גל שטיינהרט – סמנכ"ל המכון למחשוב ומערכות.
 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 15.11.2017 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708
 
על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספר טלפון) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.