החלטות ועדת המכרזים

פירוט החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למימוש זכות ברירה - קידום אורגני SEO

 

התקבלה ע"י ועדת המכרזים 11.11.2015

נושא התקשרות:
קידום אורגני SEO

שם הספק:
אמבודו טכנולוגיות בע"מ

תוכן ההחלטה:
סיווג ההתקשרות בהתאם לסעיף 6(ב) של תקנות חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע-2010
 
תוקף ההתקשרות:
מימוש זכות ברירה והארכת תוקף ההתקשרות בשנה נוספת.