החלטות ועדת המכרזים

פירוט החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למימוש זכות ברירה - אספקת שירותי שיווק ופרסום


 
התקבלה ע"י ועדת המכרזים 11.11.2015
 
נושא התקשרות: אספקת שירותי שיווק ופרסום
 
שם הספק:
ליאו ברנט
 
תוכן ההחלטה:
סיווג ההתקשרות בהתאם לסעיף 6 (א) של תקנות חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע-2010 ובהתאם לסעיף 3 פרק 1 של מכרז 2012_004.

תוקף ההתקשרות:
מימוש זכות ברירה והארכת תוקף ההתקשרות בשנה נוספת.