רשימת מכרזי המכון

מכרז פנימי מספר 002/2022

מכרז למתן שירותי שיווק ניהול ופרסום במדיה אונליין ואופליין

 

עקב המענה לשאלות הבהרה חוברת המכרז עודכנה


נא למלא את המסמכים המעודכנים

 

מצ"ב מסמכי המכרז

חוברת המכרז - מעודכן 04-09-22

 

הבהרות למכרז

 

 

 

 

לוחות זמנים למכרז

לוחות הזמנים המתוכננים להליך המכרז הם כדלקמן:

 

פעילות תאריך
מועד פרסום המכרז  16/08/2022
סיור מציעים

22/08/2022 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 24/08/2022
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 11/09/2022 מ 10:00 עד 15:00

המועד המשוער להדגמות המערכת 

14/09/2022 בשעה 14:00

המכון רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתנתן למציעים.

 


 

 

הודעה לעיתונות

הודעה לעיתונות