רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 001/2024

 

התקשרות עם קבלן ראשי להקמת בניין לשימושים אקדמיים - בניין 9 בקמפוס מכון טכנולוגי חולון
 

 

מצ"ב מסמכי המכרז
 

חוברת המכרז

 

הודעת עדכון - 1 

 

סיכום סיור קבלנים

 

הודעת עדכון - 2

 

הודעת עדכון - 3 

 

הודעת עדכון - 4 

 

לוחות זמנים למכרז

לוחות הזמנים המתוכננים להליך המכרז הם כדלקמן:

 

פעילות תאריך

מועד פרסום המכרז 

14/03/2024

מועד סיור קבלנים – נוכחות חובה, תנאי להגשת הצעה

26/03/2024, שעה 9:30

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה (כפוף לתשלום עבור השתתפות במכרז) 10/04/2024
מועד מתן תשובות לשאלות ההבהרה 01/05/2024
תחילת הזמן להגשת הצעות באופן פיזי ובמערכת המקוונת 16/06/2024, שעה 10:00
מועד אחרון להגשת הצעות באופן פיזי ובאופן מקוון 17/06/2024, שעה 15:00

המכון רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתנתן למציעים.הודעה לעיתונות

 

הודעה לעיתונות