רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 001/2023

לאספקת מוצרי מזון וכיבוד למכון טכנולוגי חולון

 

 

 

מצ"ב מסמכי המכרז

 

 

לוחות זמנים למכרז

לוחות הזמנים המתוכננים להליך המכרז הם כדלקמן:

 

פעילות תאריך

מועד פרסום המכרז 

20/06/2023

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

28/06/2023

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

19/07/2023 מ 10:00 עד 15:00

המכון רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתנתן למציעים.הודעה לעיתונות

הודעה לעיתונות