שאלות ותשובות - ישן

עד מתי אפשר להגיש עבודה בפרויקט גמר?

תקנון הלימודים קובע כי בכל קורס יש להגיש עבודות, כולל פרויקט גמר, עד סוף תקופת הלימודים של אותו סמסטר או עד המועד שקבע המרצה. בכל מקרה, מועד ההגשה יהיה לא יאוחר מתחילת הלימודים בסמסטר העוקב.