חדשות והודעות

יום סגל ב- HIT

מפגש מסורתי של "יום הסגל" נערך לאחר 3 שנים שבהן נמנע כינוסו בגין תחלואת הקורונה.

 

מכון טכנולוגי חולון HIT

 

זהות ארגונית הינו ערך שכל ארגון מבקש לטפח בקרב עובדיו. מה מרכזי ומהותי לארגון? מה הן האיכויות המרכזיות המייחדות אותו ממוסדות דומים אחרים? מהו ייעודו, ומה הוא חזונו? אלה הם חלק מן המרכיבים של זהות ארגונית, והם נרכשים בין היתר על ידי מתן מידע בנושאים אלה ואחרים, באמצעות שיתוף העובדים בעשייה, ומתן הוקרה על פעילות ועל הישגים והשגת יעדים.


ברוח זו, גדשו את אודיטוריום בניין 8 חברי הנהלת המכון, דיקאנים, ראשי בתי"ס, ראשי מחלקות ויחידות מנהליות, וחברי סגל האקדמי ומנהלי של המכון, ובאו לשמוע את דיווח הנשיא, פרופ' אדוארד יעקובוב, על התפתחותו האקדמית והפיזית ועל תרומתו של המכון לאקדמיה ולחברה בישראל ב- 3 השנים האחרונות, במסגרת "יום הסגל".


בפתח דבריו ניצל הנשיא כינוס רב משתתפים זה והודה בחום רב לכל עובדות ועובדי המכון על תרומתם הניכרת לקידומו של המכון בכל התחומים, והדגיש כי הישגי המכון נובעים מעבודת צוות משותפת, של סגל אקדמי, סגל מנהלי וגם הסטודנטים. בנוסף, התייחס הנשיא לאירוע השיא של הענקת תארי כבוד ל 5 דמויות מופת שפועלן למען העם, המדינה, האקדמיה והחברה, עולה בקנה אחד עם משולש הערכים של המכון: אקדמיה – חברה – תעשייה.


הנשיא סקר את עיקרי התכנית האסטרטגית של המכון המתייחסת לתכניות לימוד חדשניות ואטרקטיביות, ציין בסיפוק רב כי במהלך ה- 3 שנים האחרונות נוספו 7 תכניות לימוד ל- 12 שהיו קיימות בעבר – תכניות עדכניות ואיכותיות ובהן 3 תכניות לימוד עם תזה לתואר שני - ועמד על איכות הסגל האקדמי, המתייחד ב- 57 פרופסורים בכל תחומי הידע במכון.


הנשיא הבליט את העובדה כי המכון הינו המוסד הלא אוניברסיטאי היחיד שקיבל אישור מהמל"ג להעניק דרגת פרופ' חבר ב- 5 תחומי ידע, והסמכה חסרת תקדים זו נבעה מהצלחה גבוהה ביותר (94%) באישור הענקת דרגת פרופסור ע"י המל"ג למועמדים של המכון. תנאי הסף של המל"ג עומד על 80%. ההסמכה הופעלה כבר לגבי 4 חברי סגל שקודמו לדרגת פרופסור ובנוסף פרופסורים נוספים שקיבלו מן המל"ג, דרגת "פרופ' מן המניין" או "פרופ' חבר"  בתחומים שאין בהם עדיין הסמכה.


פרק מיוחד הוקדש לגידול המתמיד במספרי הסטודנטים ובמיוחד לאלה שהם בעלי נתוני קבלה גבוהים (כשליש מן המועמדים). מספר הסטודנטים במכון בתשפ"ג הגיע כבר לכדי 5500 ויש לצפות כי בשנת הלימודים הבאה יחצה את הרף של 6000 סטודנטים המהווים מדד למוסד אקדמי בסדר גדול משמעותי.


הנשיא המשיך את סקירתו באזכור התרומה הניכרת של המכון לחברה ובכלל זה הרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה של קבוצות ייחודיות ופעילויות נוספות. היבט נוסף של מצוינות וחברי הסגל משתקף בזכיות משמעותיות למענקי מחקר מקרנות תחרותיות ויוקרתיות.


בסיום דבריו הציג הנשיא את האתגרים העומדים בפני המכון ואת קידומו והתפתחותו העתידית בתכניות לימוד חדשניות בתחומים המשיקים לרפואה-טכנולוגיה, קליטת חברי סגל חדשים, וגידול במספר הסטודנטים, פתיחת תכניות לימוד נוספות של  תואר שני עם תזה ועוד, כפי שהוצגו בתכנית הרב שנתית ששלח המכון למל"ג וכולם  מיועדים לשדרג את מעמדו לכדי מוסד ברמה אוניברסיטאית.


חברי הסגל שנכחו באולם הביעו את סיפוקם על הישגי המכון, וחשו גאווה והזדהות עם המכון ודרכו, ועל היותם שותפים לכל ההישגים שצוינו.