המכון בכלי התקשורת

First Israeli TRIZ Conference Report