שאלות ותשובות - ישן

קיבלתי הודעה המתריעה על חריגה ממצב אקדמי תקין. אני סבור שקיימת טעות, מה אוכל לעשות?

 

כאמור, ועדת ההוראה מפקחת על התקדמות הלימודים של הסטודנטים ובמסגרת זו עשויה לשלוח מכתבי התרעה, בהם היא מיידעת את הסטודנטים על חריגה ממצב אקדמי תקין ועל דיון צפוי בעניינם.

 

 

הוועדה מתבססת על נתוניך האקדמיים, כפי שהופיעו בגיליון הציונים, כדי לקבוע את הגדרת הסטאטוס האקדמי שלך.

 

אם הינך סבור שהנתונים עליהם התבססה הוועדה אינם מדויקים או מלאים, באפשרותך לפנות לוועדת ההוראה טרם התכנסותה לדיון במצבך. במקרה זה, עליך להמציא לוועדה מסמכים המאשרים את טיעוניך (דו"ח של יועץ אקדמי, מכתב מן המרצה וכו'), ולהגישם בצירוף מכתב מנמק, אל הרכז/ת המנהלי של ועדת ההוראה הרלוונטית (מחלקתית/פקולטטית/מוסדית - על פי החתום במכתב). את המכתב והאישורים יש למסור לרכז/ת הוועדה לפחות יומיים לפני התכנסות הוועדה.

 

זכור כי ועדת ההוראה הנה ועדה אקדמית ואין מתפקידה לדון בהיבטים אישיים סוציו-אקונומיים, אלא רק בהישגיך הלימודיים.

 

במקרה שיוחלט לזמנך לדיון, תועבר לך הודעה בהתאם. לפיכך, מומלץ להעביר את המסמכים לוועדה מוקדם ככל האפשר.