שאלות ותשובות

מהי חובת קורסים כלליים בתואר?

כל מי שהחל ללמוד משנת תשס"ג ואילך, מחויב ללמוד קורס כללי אחד בשנה. כלומר, הלומדים מסלול ארבע שנתי חייבים בארבעה קורסים כלליים והלומדים מסלול תלת-שנתי מחויבים בשלושה קורסים כלליים.

לסטודנטים לתואר בניהול טכנולוגיה, קורס תקשורת טכנית מקצועית נחשב כקורס כללי אחד ולכן עליהם ללמוד שלושה קורסים כלליים נוספים.

מי שהחל ללמוד לפני שנת תשס"ג, צריך להשלים חובה של שני קורסים כלליים לתואר, כאשר עבור הלומדים בפקולטה להנדסה, חובת הסמינרים נחשבת כקורס כללי אחד. 

 

מהם קורסי ליבה ומה המשמעות שלהם?

קורסי ליבה הם קורסי חובה מרכזיים בתכנית הלימודים. בלעדיהם אי אפשר לעמוד בסטנדרטים מקצועיים מקובלים, אליהם מכשירה התכנית. במילים אחרות, על פי מדיניות המכון, אם אינך יודע את חומר הלימוד בקורס הליבה, משמע שעדיין אין לך את הידע והמיומנויות הנדרשים כדי להיות מהנדס, מעצב, מנהל בתחומי הטכנולוגיה או איש מערכות למידה.

מסיבה זו אנו רואים חשיבות רבה בהשלמת קורסי הליבה בהצלחה. כישלון בהם עשוי להביא לסטאטוס על תנאי ואף להרחקה אקדמית מלימודים במכון.

רשימת קורסי הליבה בכל תכנית מופיעה בידיעון הלימודים בפרק הרלוונטי לתוכנית הלימודים שלך. 

 

כמה פעמים אפשר לחזור על קורס?

על קורס חובה ניתן לחזור פעם אחת בלבד. כישלון חוזר בקורס חובה, מוביל לסטאטוס אקדמי על תנאי. ועדת הוראה תשקול אם לאפשר לסטודנט לחזור על הקורס בפעם השלישית או לנקוט צעדים אקדמיים אחרים.

כישלון חוזר בקורס ליבה מוביל להרחקה מלימודים ואינו מאפשר חזרה נוספת על הקורס.  

 

נכשלתי בקורס בחירה. האם אני חייב לחזור על הקורס?

לא, אינך חייב לחזור על קורס בחירה. באפשרותך לבחור קורס בחירה אחר במקום הקורס בו נכשלת. הכישלון בקורס המוחלף, יופיע בגיליון הציונים שלך ויימנה במניין הכישלונות המצטבר אשר קובע את מצבך האקדמי. עם זאת, לאחר סיום מלוא חובותייך האקדמיים לתואר, תוכל לבקש להשמיט קורסי בחירה מסוימים מגיליון הציונים.

 

נרשמתי לקורס חוזר. האם חלה עלי חובת הנוכחות והגשת המטלות?

כן. כאמור, תקנון המכון מחייב נוכחות בכל הקורסים. כמו כן, המשמעות של חזרה על קורס היא, בין היתר, עמידה בכל חובות הקורס, כפי שהגדיר המרצה.

 

נרשמתי לקורס אך לא הגשתי מטלות ולא ניגשתי לבחינת הסיום. האם הקורס יופיע בגיליון הציונים שלי?

כן. סטודנט שנרשם לקורס חייב לגשת לבחינות סיום הקורס / להגיש את מטלות סיום הקורס. אם נרשמת לקורס ואין בכוונתך ללמוד אותו מכל סיבה שהיא, אתה יכול לבטל את הרישום לקורס עד סוף תקופת השינויים. לאחר תקופת השינויים לא ייעשו שינויים במערכת.

אם בכל זאת נשארת רשום לקורס ולא נגשת לבחינות / לא הגשת מטלות, יירשם לך ציון נכשל בקורס. ציון זה יופיע בגיליון הציונים, ישוקלל בממוצע השנתי ו/או המצטבר ויימנה במניין הכישלונות הנצברים לקביעת הסטאטוס האקדמי שלך.

הסיבות להוראה זו: 

  • סטודנט שנרשם לקורס, למעשה תופס מקום של סטודנט אחר. לכן עליו להודיע, עד המועד הנקוב, על ביטול מקומו בקורס וכך לתת אפשרות לסטודנט אחר להירשם בקורס במקומו.
  • מטרת הגישה העומדת בבסיס הוראה זו היא לעודד את הסטודנטים להשקיע את מרב מאמציהם בלימודים, ולהעדיף לטובה סטודנטים שהפגינו נכונות לנסות ולהתמודד עם המטלות האקדמיות.
  • מדיניות המכון מנסה להקל ככל הניתן על הסטודנטים מבחינה כלכלית. על כן, ניתנת האפשרות לחזור על עד ארבעה קורסים ללא תשלום. זכות זו ניתנת לטובת סטודנטים המפגינים נכונות אמיתית להשקיע מאמצים כנים ואמיתיים בלימודיהם.  

 

נרשמתי לקורס אך לא הגעתי לשיעורים. האם זה ישפיע על הציון שלי?

על פי תקנון הלימודים של H.I.T מכון טכנולוגי חולון, ההשתתפות בשיעורים הנה חובה, באופן גורף, בכל הקורסים. עם זאת, ישנם מרצים שאינם מחייבים נוכחות בשיעוריהם.

בחלק מהקורסים חובת ההשתתפות משוקללת בתוך הציון הסופי של הקורס. במקרים אלה, המרצה מודיע על כך בתחילת הקורס, בדף המידע. לפיכך, אם נעדרת מספר שיעורים מעבר למה שהתיר המרצה, ייתכן שלא תוכל לגשת לבחינת הסיום ולסיים את הקורס.

 

מה נחשב לציון עובר בקורס?

ההגדרה מהו ציון עובר נקבעת על ידי המחלקה ו/או הפקולטה. בכל מקרה, ציון עובר בקורס לא יהיה נמוך מ-60.

 

כיצד אני יכול למצוא קורס מסוים במערכת המידע?

קיים מנגנון חיפוש קורסים שניתן להיעזר בו.

 

האם המערכת מאפשרת רישום לקורסים בחפיפת שעות?

 לא ולא! על פי התקנון מותרת חפיפה של שעה אחת לכל המערכת, רק לאחר מילוי טופס רישום חריג בחפיפת שעות ואישור של ראש המחלקה הרלוונטי. 

 

האם המערכת מאפשרת רישום לקורסים במידה וחסרים לי תנאי קדם?

לא ולא! במידה וברצונך להירשם לקורס ללא קדם, עליך להגיש בקשת רישום חריג לקורס המשך מקביל לקורס קדם, לאישורו של ראש המחלקה האחראי לקורס.

 

היכן ניתן למצוא הנחיות לרישום באינטרנט?

לצפייה בהנחיות לרישום קורסים דרך האינטרנט לחץ כאן >>

 

היכן מפורסמות תוכניות הלימודים?

תכניות הלימודים מפורסמות במינהל הסטודנטים, תחת מזכירות אקדמיתידיעון
כמו כן, ניתן לעיין בעמודים של היחידות האקדמיות השונות באתר בהם מופיע פירוט על תוכניות הלימודים.

 

כמה עולים הקורסים באנגלית?

רמה עלות הקורס לסטודנט
(מעבר לשכה"ל הרגיל)
טרום בסיסית (E) 2,800 ש"ח
טרום בסיסית (D) 2,200 ש"ח
בסיסית (C) 2,200 ש"ח
בינונית (B) 1,400 ש"ח
מתקדמת (A) ללא
פטור

 

לכל השאלות בנושא לימודי אנגלית

 

כיצד נקבעת הרמה שלי באנגלית, וכיצד באפשרותי להשיג פטור?

רמתך באנגלית נקבעת על ידי מבחן רמה באנגלית (פסיכומטרי או אמי"ר). קורסי האנגלית מחולקים לארבע רמות:

  • רמה D – הרמה הנמוכה ביותר. קורס זה הוא בן 6 שעות שבועיות ונמשך שני סמסטרים. העובר קורס זה בהצלחה עולה לרמה B.
  • רמה C – קורס זה הוא בן 4 שעות שבועיות ונמשך שני סמסטרים. העובר קורס זה בהצלחה עולה לרמה B.
  • רמה B – קורס זה הוא בן 4 שעות שבועיות ונמשך סמסטר. העובר קורס זה בהצלחה עולה לרמה A.
  • רמה A – הרמה הגבוהה ביותר. קורס זה הוא בן 4 שעות שבועיות ונמשך סמסטר. העובר קורס זה בהצלחה מקבל את הפטור באנגלית.

 

 

לכל השאלות בנושא לימודי אנגלית

 

עד מתי אפשר להגיש עבודה בפרויקט גמר?

תקנון הלימודים קובע כי בכל קורס יש להגיש עבודות, כולל פרויקט גמר, עד סוף תקופת הלימודים של אותו סמסטר או עד המועד שקבע המרצה. בכל מקרה, מועד ההגשה יהיה לא יאוחר מתחילת הלימודים בסמסטר העוקב.

 

מהי חובת סמינרים?

סטודנטים בפקולטה להנדסה שהחלו לימודיהם בשנת תשס"ב או מוקדם יותר מחויבים בהשלמת חובת סמינרים, כלומר, עליהם לנכוח בארבעה מפגשים של סמינרים. יתר הסטודנטים אינם חייבים בחובת נוכחות בסמינרים.

בפקולטה לניהול טכנולוגיה חובה לנכוח בנוסף בשמונה ימי עיון.

 

כיצד להגיש בקשה לשיפור ציון במועד ב'?

שיפור ציון במועד ב' עליך להגיש באמצעות עמדת המידע.

 

כיצד לערער על ציון בחינה?

ערעור מתבצע בצורה ממוחשבת, באמצעות עמדת המידע. ליד הציון במועד הבחינה יופיע לחצן "הגש ערעור" ודרכו מוגש הערעור. המרצה מקבל את הערעור הממוחשב ומשיב עליו.

 

מהם הקריטריונים למועד מיוחד, וכיצד להגיש בקשה למועד זה?

זכאות למועד מיוחד מגיעה במקרה של מניעה חמורה, כגון: מבחנים בהפרש של פחות מיומיים ביניהם, מילואים, אשפוז ואבל. פירוט הקריטריונים בידיעון.
בקשות למועד מיוחד מגישים באמצעות עמדת המידע בלחצן ערעורים, תחת בקשת מועד מיוחד.

 

היכן מפורסם לוח הבחינות?

לוחות הבחינות, לכל שנת הלימודים, מפורסמים מראש. ניתן לראותם בעמדת המידע האישית, בלחצן "לוחות בחינות" לאחר הרישום לקורסים. לצפייה בלוח הבחינות הנמצא באתר המכון לחץ כאן >>

 

קיבלתי הודעה המתריעה על חריגה ממצב אקדמי תקין. אני סבור שקיימת טעות. מה ביכולתי לעשות?

כאמור, ועדת ההוראה מפקחת על התקדמות הלימודים של הסטודנטים ובמסגרת זו עשויה לשלוח מכתבי התרעה, בהם היא מיידעת את הסטודנטים על חריגה ממצב אקדמי תקין ועל דיון צפוי בעניינם.

הוועדה מתבססת על נתוניך האקדמיים, כפי שהופיעו בגיליון הציונים, כדי לקבוע את הגדרת הסטאטוס האקדמי שלך.

 

אם הינך סבור שהנתונים עליהם התבססה הוועדה אינם מדויקים או מלאים, באפשרותך לפנות לוועדת ההוראה טרם התכנסותה לדיון במצבך. במקרה זה, עליך להמציא לוועדה מסמכים המאשרים את טיעוניך (דו"ח של יועץ אקדמי, מכתב מן המרצה וכו'), ולהגישם בצירוף מכתב מנמק, אל הרכז/ת המנהלי של ועדת ההוראה הרלוונטית (מחלקתית/פקולטטית/מוסדית - על פי החתום במכתב). את המכתב והאישורים יש למסור לרכז/ת הוועדה לפחות יומיים לפני התכנסות הוועדה.

 

זכור כי ועדת ההוראה הנה ועדה אקדמית ואין מתפקידה לדון בהיבטים אישיים סוציו-אקונומיים, אלא רק בהישגיך הלימודיים.

במקרה שיוחלט לזמנך לדיון, תועבר לך הודעה בהתאם. לפיכך, מומלץ להעביר את המסמכים לוועדה מוקדם ככל האפשר.

 

בעיות אישיות עשויות להפריע להצלחתי בלימודים. מה אוכל לעשות כדי להימנע מפגיעה בסטטוס האקדמי? (הרחקה, מצב על תנאי וכו')

מינהל הסטודנטים מציע מגוון של שירותים במטרה לסייע לכל סטודנט להגשים את מלוא הפוטנציאל והיכולת שלו. שירותים אלה כוללים, בין היתר: סיוע כלכלי, סיוע סוציאלי, סיוע לימודי לבעלי לקויות למידה, תמיכה נפשית על ידי פסיכולוגים, שיעורי עזר, סיוע במציאת עבודה וכן סיוע לסטודנטים שלימודיהם נפגעו עקב שירות מילואים.

מומלץ מאוד ל"הקדים תרופה" לבעיה ולפנות למינהל הסטודנטים, לפני שתחל הידרדרות בלימודים.

כמו כן, עומדים לרשותך יועצים אקדמיים בכל המחלקות, אשר תפקידם לסייע לך בתכנון מערכת הקורסים כך שתתאים ליכולותיך ולהתמודדות עם עומס עבודה ולימודים. כן ישמחו היועצים לענות על שאלות בנושאים אקדמיים ומנהלתיים נוספים. 

 

אני מעוניין להפסיק את לימודי באופן זמני או קבוע. מה עלי לעשות?

סטודנט המעוניין להפסיק את לימודיו, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, גם אם טרם התחיל בהם, חייב להודיע על כך בכתב באמצעות טופס בקשת סטודנט. את הטופס החתום יש להגיש למינהל הסטודנטים. כמו כן, עליו להחזיר כל ציוד שהשאיל מן המכון כגון ספרים וציוד מעבדה. 

 

מהם הקריטריונים להפסקת לימודים?

בסוף כל סמסטר, נערכת בדיקת הנכשלים לכל סטודנט, וסטודנט שצבר יותר מחמישה כישלונות ו/או כישלון כפול בקורס יסוד, הופך למועמד להרחקה. ועדת הוראה מוסדית דנה בכל אחד מסטודנטים אלה ומחליטה לגבי כל אחד. לפירוט הסטאטוסים לתלמיד יש לעיין בידיעון

 

כיצד נקבע באיזו שנת לימודים אני מוגדר?

שנת הלימודים הפדגוגית בה מוגדר הסטודנט (א, ב, ג, ד, משלים) נקבעת כעקרון על פי מספר שנות הלימוד בפועל (לא כולל חופשות וחזרה על שנים).

 

כמה נקודות זכות אני צריך לצבור בסמסטר או בכל שנת הלימודים?

בכל תכנית לימודים קיימת מכסת נקודות זכות מלאה לתואר. מכסה זו רשומה בפרק תכנית הלימודים הרלוונטית, בידיעון הלימודים. 

לנוחיותך רשומה גם מכסת נקודות הזכות המומלצת שיש להשלים בכל סמסטר. 

כדאי לעשות את מרב המאמצים כדי לעמוד בקצב השלמת מכסת נקודות הזכות, על פי המתוכנן בתכנית הלימודים. חריגות מביאות לעיכובים בהמשך, לקורסים נוספים, לדחיית סיום התואר ובמקרה של חריגה משמעותית אף להפסקת הלימודים במכון.

 

בתוך כמה זמן מותר לי לסיים את התואר?

לסטודנטים שהחלו ללמוד בשנת תשס"ו ואילך (לפני כן הגבול הוא שמונה שנים):

בתכנית שאורכה ארבע שנים (כגון: הנדסה, עיצוב, וניהול טכנולוגיה), תקופת הלימודים לא תעלה על שש שנים אקדמיות. בתכנית שאורכה שלוש שנים (כגון: מתמטיקה שימושית, מדעי המחשב וטכנולוגיות למידה), תקופת הלימודים לא תעלה על 4.5 שנים אקדמיות.

 

מהן ועדות ההוראה ומהו תפקידן?

ועדות הוראה הן ועדות אקדמיות שמטרתן לפקח על רמת ההישגים האקדמיים של הסטודנטים, לטפל בהפעלה השוטפת של תכניות הלימודים ולפקח על רמת ההוראה והלימודים במחלקה, בפקולטה ובמוסד.

במסגרת זו ועדת ההוראה מטפלת בנושאים כגון: מועדים מיוחדים, פטורים, תכניות לימודים חריגות והרחקה מלימודים.

 

כיצד מתבצע המעבר מהמסלול הגמיש לרגיל, ולהפך?

בקשת מעבר מגישים באמצעות טופס מקוון בעמדת המידע האישית.

הבקשות נבדקות לפני פתיחת השנה ובמידה ויש מקום בקבוצה אליה מבקשים לעבור, הבקשה מאושרת. 

 

אני הנדסאי. כיצד להגיש בקשה לפטור ומהם הקורסים המזכים בפטור?

מידע מפורט בנושא פטורים (זכאות, תהליך וטפסים) ניתן למצוא בעמוד "פטורים", תחת סעיף מזכירות אקדמית, במידע לסטודנט.

 

היכן ניתן למצוא הנחיות לרישום באינטרנט?

לצפייה בהנחיות לרישום קורסים דרך האינטרנט לחץ כאן >>

 

היכן מפורסמות תוכניות הלימודים?

תכניות הלימודים מפורסמות במינהל הסטודנטים, תחת מזכירות אקדמיתידיעון
כמו כן, ניתן לעיין בעמודים של היחידות האקדמיות השונות באתר בהם מופיע פירוט על תוכניות הלימודים.