סטודנטים בשירות מילואים

כללי

 

1.1 "שירות מילואים" - הגדרה

שירות במילואים ייחשב, לצורך כללים אלה, כשירות של 14 יום רצופים לפחות, או שירות של ימים מצטברים רבים, אלא אם כן נכתב אחרת באחד מן הסעיפים.

1.2 בקשה לדחיית/קיצור שירות (פנייה לולת"ם)

  • ניתן להגיש ולת"ם רק עבור תואר ראשון. טופס בקשה לולת"ם, אפשר להוריד מאתר אכ"א בצה"ל:http://www.aka.idf.il/portalmiluim/templates/inner.asp?catId=57166
  • סטודנט, המבקש להגיש בקשה לדחיית/קיצור שירות המילואים, יגיש את הבקשה למדור ולת"ם בצה"ל, בצירוף צילום קריא וברור של צו הקריאה ומערכת שיעורים. את הטופס ואת האישורים יש להחתים בחותמת המוסד ובחתימת המרכזת במזכירות האקדמית.
  • את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד תחילת שירות המילואים הפעיל
  • הבקשה, לרבות הטפסים הנדרשים, המועדים ולוח הזמנים יהיו לפי נהלי ולת"ם.
  • המזכירות האקדמית פעילה בימים א'-ה', בין השעות 13:000-9:30. מוקד השירות פתוח בימים א'-ה' בין השעות 19:00-13:30, וביום ו' בין השעות 12:00-8:00.
  • מדור רווחת סטדנט נותן סיוע לסטודנט במילוי הטפסים ובהגשת הבקשה. ערעור על החלטות ולת"ם יוגש באמצעות מנהלת מדור רווחת הסטודנטים במינהל הסטודנטים