יצחק צארום

משק ולוגיסטיקה
מנהל צוות שינוע ואירועים