מבחר פרויקטי גמר

טיפוגרפיה היא המפגש בין צורה לתוכן. סוד הקסם שלה הוא אולי המתח התמידי בין המשמעות (שהקנתה לה התרבות האנושית) לבין הצורה, שהיא קבועה ועם זאת מופשטת ושרירותית. העבודה מבקשת להעניק לשירה פרשנות ממרחבת, להנכיח אותה בחלל באמצעות אור והשתקפויות ולהשתמש בטקסט הכתוב כאלמנט ויזואלי, שמאייר את עצמו. כך נוצרת מערכת של השתקפויות שבאה לידי בטוי ויזואלי גם בגופי התאורה עצמם...
מ"אטב נייר", ל"פלסטין", כל ערך בויקיפדיה הוא תוצר של תהליך שיתופי המתבסס על אינטראקציות, מלחמות עריכה, וונדליזם בין משתמשים. View History הינו פרויקט המשתמש בכלי “Trace” (עיקבות) המקשר בין גרסאות הערך לאורך זמן. הכלי, שיוצר במסגרת עבודה זו, מאפשר הצגה גרפית של תהליך הווצרות ערך...
עבודה זו מבקשת לחקור דרכים טכנולוגיות חדשות המאפשרות התרחבות, העשרה והעצמה בשדה העיצוב בתחום המורפולוגי. העבודה מבוססת על פירוק של תהליכים טבעיים ופיסיים מתמשכים לשלבים נפרדים בסביבה ארבע-ממדית (קואורדינטות המרחב והזמן...
החלק המרכזי של עבודה זו מתמקד בתיאור תהליכים היסטוריים וחברתיים, החל מן המאות ה- 16 וה-17, תקופה שבה התחוללו מהפכות ושינויים חברתיים מפליגים. העיקרי שבהם, מן הבחינה המרחבית, הוא תהליך העיור שהחל לצד המהפכה התעשייתית באירופה ולאחר מכן גם ביבשת אמריקה. השינויים ההיסטורים והחברתיים שהתרחשו הולידו את מושג הביתיות, הדומסטיות, והם קשורים קשר הדוק הן לכינונו של הפְנים הביתי ולעיצובו, והן להיסטוריה של מעמד הנשים. ציר העבודה הוא היסטורי, אך גוף העבודה אינו רציף: הוא "מדלג" בין תקופות, בין נקודות בזמן שחשבתי שהן משמעותיות לבחינת מושג הבית, בעיקר בהקשרים המגדריים והנפשיים שלו - פרקים מרכזיים בעבודה מדגישים את מיקומן של הנשים בתוך הדומסטיות. התנועה בתוך הטקסט, גם אם לעיתים היא חזרתית בזמן או מדלגת בין רעיונות פילוסופיים מתקופות שונות, מייצרת תמונה המצביעה באופן ברור על כך שאדריכלות משקפת את מעמדן הנשים ומשמשת בו-זמנית כלי ביצירתו. אדריכלות אינה מראַה פסיבית של מציאות אלא מכשיר ליצירת הוויה.
חדשות