שותפים ישראלים אחרים

התאחדות הסטודנטים הארצית בישראל

 
התאחדות הסטודנטים בישראל הינה ארגון הגג של 60 אגודות סטודנטים בישראל ומייצגת כ-300,000 סטודנטים וסטודנטיות באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ. ההתאחדות הוקמה בשנת 1934 במטרה לשמור על מעמד הסטודנטים בישראל ולקדם את זכויותיהם בכל תחומי החיים. בד בבד, פועלת התאחדות הסטודנטים לקידום החברה בישראל, הן באמצעות קידום רפורמות חברתיות והן באמצעות פיתוח והשתתפות בפרויקטים של מעורבות חברתית והתנדבות. בחזון ההתאחדות, תפקיד הסטודנטים בחברה אינו מתמצה ברכישת השכלה ובקניית דעת, כי אם במעורבות אקטיבית ומתמשכת לשיפור פני החברה בה הם חיים. בנוסף, ההתאחדות מקיימת פעילות הסברה למען ישראל בקמפוסים ברחבי העולם, ונמצאת בקשר מתמיד עם ארגוני סטודנטים עולמיים, לרבות ארגוני סטודנטים יהודיים.

פעילותה ועשייתה של ההתאחדות מתאפשרת באמצעות המחלקות המקצועיות האמונות על יישום המדיניות הנקבעת על-ידי יו"ר ההתאחדות ואגודות הסטודנטים המקומיות במוסדות להשכלה גבוהה. המחלקות פועלות בתחומים מעורבות חברתית, אקדמיה, מחקר ומדיניות, קשרי ממשל, קשרי חוץ והסברה בינלאומית, זכויות סטודנטים ערבים, שוויון מגדרי וזכויות אדם, מימון והנגשת מלגות ודוברות וההסברה.