הגשת בקשה למגורים

ההרשמה למגורים במעונות נעשית בשני שלבים:

 1. בשלב הראשון יש להגיש בקשה לזכאות למגורים במעונות.
  את הבקשות לשנת הלימודים תשפ"ד יש להגיש דרך עמדת המידע עד לתאריך 26/05/2023.
 2. בשלב השני על סטודנטים שיקבלו הודעה כי נמצאו זכאים, להירשם למגורים במעונות.
  הסטודנטים הזכאים יקבלו הודעת זכאות ממפעיל המעונות (סולל בונה), שתכלול הנחיות לרישום מקוון, לרבות חתימה על כתב הרשאה (חוזה) ועל תקנון המעונות, מסירת הרשאה לחיוב חשבון בנק, ותשלום פיקדון.

לפני הגשת הבקשה לזכאות אנא קראו בעיון את ההנחיות.
הגשת הבקשה לזכאות מחייבת צירוף כל המסמכים הנדרשים, וללא צירוף המסמכים הנדרשים הבקשה עשויה להידחות.

כדי לוודא שבקשה התקבלה או בכל שאלה בדבר הזכאות ניתן לפנות אל המכון בדוא"ל: dorms@hit.ac.il.

* השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

תהליך הרישום

הגשת בקשה לזכאות למגורים במעונות

כל סטודנט במכון, או סטודנט שהתקבל ללימודים במכון, רשאי להגיש מועמדות למגורים במעונות.

הגשת הבקשה נעשית דרך עמדת המידע » אפשרויות נוספות » מלגות » מעונות הסטודנטים (הסבר מפורט).

הזכאות למגורים במעונות תקבע לפי מספר המקומות הפנויים במעונות, וניקוד ודירוג הסטודנטים שיבצע המכון בהתאם לקריטריונים המפורטים בהמשך.

שימו לב, העדפת הסטודנטים שיימצאו זכאים לסוג החדר תימסר למפעיל המעונות, אך השיבוץ הסופי לחדרים השונים יעשה על ידי המפעיל ובהתאם לשיקול דעתו ולאילוצי המקום במעונות.
במסגרת הגשת הבקשה יוכלו הסטודנטים לבקש להירשם לחדר המותאם לבעלי מוגבלויות.

קבלת הודעה מהמכון על זכאות למעונות

הודעת זכאות למעונות תישלח לסטודנטים שנמצאו זכאים עד ליום 30/06/2023 או מועד אחר שיפורסם.

סטודנטים שנרשמו אך לא קיבלו הודעת זכאות מהמכון, יכללו ברשימת המתנה, ובמקרה של ביטול הרשמה עשויים להיכלל ברשימת הזכאים, בהתאם לניקוד הממתינים.

קבלת הודעת זכאות ממפעיל המעונות (סולל בונה)

לאחר קבלת הודעת זכאות מהמכון, יקבלו הסטודנטים הזכאים הודעת זכאות ממפעיל המעונות (סולל בונה), שתכלול הנחיות לרישום מקוון למגורים במעונות, לרבות חתימה על כתב הרשאה (חוזה) ועל תקנון המעונות, מסירת הרשאה לחיוב חשבון בנק, ותשלום פיקדון.

רישום למעונות

על הזכאים למגורים במעונות להשלים את הרישום למעונות, עד למועד שיימסר בהודעת הזכאות מהמפעיל.

רישום במועד למעונות בהתאם להנחיות מפעיל המעונות מהווה תנאי למגורים במעונות, וסטודנט שלא ימלא בקפדנות אחר ההנחיות והמועדים הקבועים בהודעת הזכאות מהמפעיל עשוי לאבד את זכאותו למגורים במעונות.

מועדים לשנת הלימודים תשפ"ד

13/04/2023
או מועד אחר שיפורסם

פתיחת הרישום להגשת בקשה לזכאות למגורים במעונות לסטודנטים שאינם מתגוררים כיום במעונות
הודעה על פתיחת הרישום לסטודנטים המתגוררים במעונות תישלח בנפרד

26/05/2023

סגירת הרישום להגשת בקשה לזכאות למגורים במעונות

שימו לב! לא תהיינה הארכות, ולאחר מועד זה ההרשמה תיסגר.

בכפוף להיוותרות מקומות פנויים במעונות, המכון עשוי לאפשר הגשת בקשות לזכאות למגורים במעונות, גם לאחר מועד זה - הודעה בעניין תפורסם.

30/06/2023
או מועד אחר שיפורסם

קבלת הודעה מהמכון על זכאות למגורים במעונות

סטודנטים שנרשמו אך לא קיבלו הודעת זכאות מהמכון, יכללו ברשימת המתנה, ובמקרה של ביטול הרשמה עשויים להיכלל ברשימת הזכאים, בהתאם לניקוד הממתינים.

לאחר קבלת הודעה מהמכון

קבלת הודעת זכאות ממפעיל המעונות (סולל בונה)

ההודעה תכלול הנחיות לרישום מקוון למגורים במעונות, לרבות חתימה על כתב הרשאה (חוזה) ועל תקנון המעונות, מסירת הרשאה לחיוב חשבון בנק, ותשלום פיקדון.

15/08/2023
או מועד אחר שיימסר בהודעת הזכאות מהמפעיל

השלמת הרישום למעונות

על הזכאים למגורים במעונות להשלים את הרישום למעונות, עד ליום 15/08/2023 או עד מועד אחר שיימסר בהודעת הזכאות מהמפעיל.

רישום במועד למעונות בהתאם להנחיות מפעיל המעונות מהווה תנאי למגורים במעונות, וסטודנט שלא ימלא בקפדנות אחר ההנחיות והמועדים הקבועים בהודעת הזכאות מהמפעיל עשוי לאבד את זכאותו למגורים במעונות.

קריטריונים לזכאות למגורים במעונות

כל סטודנט במכון, או סטודנט שהתקבל ללימודים במכון, רשאי להגיש מועמדות למגורים במעונות.

בקביעת העדיפות בין הנרשמים תינתן עדיפות לסטודנטים בהתאם לדירוג הבא, כך שרק לאחר רישום כלל הסטודנטים הנמנים עם קבוצה מסויימת, תיבחן מועמדות סטודנטים מהקבוצה הבאה בתור:

 1. סטודנטים מן המניין במכון, ללימודי תואר ראשון, העתידים ללמוד בשנת הלימודים הרלוונטית, תוכנית לימודים שנתית בהיקף מלא.
 2. סטודנטים מן המניין במכון, ללימודי תואר ראשון, העתידים ללמוד בשנת הלימודים הרלוונטית, תוכנית לימודים בהיקף 60% ומעלה.
 3. סטודנטים מן המניין במכון, ללימודי תואר שני.
 4. סטודנטים במכון או שהתקבלו ללימודים במכון בכל סטטוס אחר שאינו נמנה עם קבוצות 1-3 לעיל (למשל, סטודנטים המשלימים נקודות זכות חסרות).


סדר העדיפות בין הנרשמים בתוך כל קבוצה ייקבע בהתאם לניקוד שיינתן לפי הקריטריונים הבאים:

 • מרחק בית מגורי הורי הסטודנט מהמכון (40%)
 • קיומה או היעדרה של משפחה בישראל (15%)
 • ותק לימודים במכון (12%)
 • ותק במעונות (8%)
 • השתייכות לאוכלוסיות מיוחדות (5%)
 • מוגבלות משמעותית (8%)
 • סטודנט המוכר ע"י דיקאנט הסטודנטים כזכאי לסיוע כלכלי (ע"י המכון עצמו)
  או סטודנט המקבל סיוע כלכלי במסגרת תוכנית חיצונית המוכרת ע"י דיקאנט הסטודנטים (7%)
 • הצטיינות אקדמית (5%)

פירוט מלא והסברים אודות שיטת הניקוד ניתן למצוא במסמך ההנחיות.


בסמכות הנהלת המכון לקבוע כי לקבוצה מסוימת או קבוצות מסוימות – ובפרט סטודנטים ממדינות זרות הלומדים במכון בעקבות הסדרי שיתוף פעולה של המכון עם מוסדות אקדמיים במדינות זרות, לרבות חילופי סטודנטים – תישמר ותוקצה מכסת מקומות במעונות שלא תוקצה לרישום על פי האמור לעיל, וזאת על פי החלטת הנהלת המכון בהתאם לשיקוליה.