יעד 12

גיבוש קוד אתי למכון בתחומים: ההוראה, המחקר, המינהל וחיי היום-יום בקמפוס

קוד אתי נועד לקבוע מפורשות את העקרונות המוסריים שעל פיהם נוהג המכון, כמוסד להשכלה גבוהה בארץ. זאת, כדי שהם ינחו את חברי הסגל האקדמי והסגל המינהלי בעבודתם היום-יומית, יבהירו את המצופה מהם בהוראה, במחקר, בפרסום המכון ובניהולו, וגם ישמשו להסדרת מחלוקות וניגודים, העלולים להתרחש במערכות מורכבות.

הרשמה ללימודים

קוד אתי הוא אחד מן הנושאים הדינמיים, המשתנים לאור ההתקדמות של החברה, של הטכנולוגיה, ושל הרגולציה.
בשנה האחרונה התגבשה ועדה לבדיקת ההתנהגות האתית במכון ובמוסדות מקבילים, ולבדיקת הצרכים נוכח המשתנים: חברה, טכנולוגיה ורגולציה.
בשנה הקרובה יגובש הקוד, אשר יחייב את כלל האוכלוסיות במכון: החל מהנהלת המכון והמוסדות המנהלים, הסגל אקדמי והסגל המינהלי, הסטודנטים וכלה בבאי המכון.
קוד זה יועבר לאישור המוסדות המנהלים את המכון.