קולות קוראים

הקרן הלאומית למדע שמחה להודיע על פתיחת ההגשות לתכנית ביכורה

 
התוכנית משנה את מתכונתה:
 
בכדי למצוא דרך לעודד מחקרים פורצי  דרך שאין לגביהם עדיין הוכחות היתכנות מבוססות, עוברת משנה זו תכנית ביכורה למתכונת ניסיונית חדשה בעלת שני שלבים, שלב ראשוני שעיקרו בדיקת היתכנות ושלב שני של מימון ארוך טווח:
 
  1. בשלב הראשוני ימומנו הצעות בעלות פוטנציאל הנמצאות מתאימות לתכנית למשך תקופה של שנתיים, שבמהלכן תתבצע הוכחת היתכנות של המחקר המוצע.
    הצעות אלה אמורות להציג את המטרות ארוכות הטווח של הפרויקט, חשיבותו, חדשנותו והאסטרטגיה המחקרית המוצעת,
    עם זאת יושם בהן דגש על בחינת ההיתכנות. ההצעות תבחנה ע"י ועדת שיפוט מדעית.
    בשלב זה, ימומנו עד כ-10 בקשות בתקציב שיותאם לצרכי כל פרויקט, אך לא יעלה על 278,000 ₪  לשנה.
  2. לאחר 18 חודשים, חוקרים אשר יתרשמו כי המחקר המקדים תומך במידה משמעותית בחזון המקורי יגישו בקשה חדשה להמשך מימון הכוללת תכניות מפורטות להמשך הפרויקט, תוך גיבויה בתוצאות שהתקבלו עד כה. הבקשות להמשך המחקר ייבחנו על ידי וועדת שיפוט מדעית, ואלה מתוכן שיאושרו ימומנו לתקופה של עד 4 שנים נוספות, בתקציב שיותאם לצרכי כל פרויקט, אך לא יעלה על 370,000 ש"ח לשנה. בהכרח, מספר הבקשות שתעבורנה לשלב השני יהיה מצומצם.
 
 
בשלב ההגשה הראשוני יתבקשו החוקרים להגיש הצעת מחקר מלאה, כפי שהיה נהוג בשנים קודמות.