חדשות ואירועים

התשומות הכלכליות הנובעות מתקינה

 
סמינר הפקולטה לניהול טכנולוגיה
התשומות הכלכליות הנובעות מתקינה
מרצה: ירון בן ארי

30.11.14 | 14:00 | בניין 2 חדר 105
התוכנית לקידום תקינה בין-לאומית בתחום המים במכון התקנים מסיימת בימים אלה מחקר, שמטרתו היא בחינת התשומות הכלכליות הנובעות מתקינה עבור מגזר המים בישראל.
מעבר ליתרונות הידועים הנובעים מיישום תקנים ומהשתתפות בפיתוח תקנים בין-לאומיים, כגון תכנון מוקדם של מוצרים בהתאם לדרישות, השתלבות בתחרות בשוקי העולם והגברת יעילות חברות ופעילותן העסקית, מטרת המחקר הייתה לבחון באופן כמותי את התשומות הכלכליות הנובעות מיישום תקנים, עבור חברות במגזר המים בארץ.

המחקר, שבוצע בהנחיית הד"ר דניאל ג'רונדינו, ראש יחידת המחקר של ISO, כלל איסוף נתונים על החברות הפעילות בתחום המים בארץ (היקף הפעילות, היקף הייצוא, מספר המועסקים, תחום הפעילות) ואיסוף נתונים הנוגעים לתקנים המשמשים את החברות במגזר המים, ביניהם תקנים שישראל הייתה מעורבת בפיתוחם.
 
בהמשך המחקר, חלוקת מגזר המים לענפי תעשייה: ציוד השקיה, תשתיות מים, טיפול במים וניהול מים, וניתוח של כל ענף בנפרד, תוך מיפוי התקנים המשמשים את הענפים השונים ואת התחומים בחברה המושפעים באופן פוטנציאלי משימוש בתקנים. בשלב זה בוצעו ראיונות עם חברות המייצגות את הענפים השונים, על מנת לבחון, פנים אל מול פנים, את השפעת התקנים עליהן. מתוך מה שנלמד בראיונות, הורכבו שאלונים שהופצו למדגם גדול יותר של חברות, במטרה לקבל נתונים כמותיים על השפעת התקינה על חברות המים.

במסגרת המחקר בוצעה, בהנחיית הד"ר איל בריל מ-HIT, השוואה בין נתונים מספריים עבור חברות אלה משנת 2007 (תחילת פעילות התוכנית) לעומת שנת 2013. בחינת הנתונים מעידה על כך שחברות, שבמסגרת השאלונים השיבו שהן מיישמות תקנים, מראות שיפור משמעותי במספר העובדים, במחזור ההכנסות השנתי, בהיקף פעילות המים ובהיקף הייצוא בין השנים 2007 ל-2013.

מניתוח הראיונות והשאלונים עולה ש-80% מפעילות הייצוא בתחום המים מתרכזים בידי מספר חברות מצומצם. חברות אלה מעידות על שימוש רב ואינהרנטי בתקנים, שמשפיעים על פעילותן באופנים שלהלן: חיסכון בעלויות מחקר ופיתוח והנדסה, חיסכון בעלויות רכש ושיפור היקפי המכירות. בתום עיבוד סופי של הנתונים, המחקר יוכל להצביע על אחוז תרומת יישום תקנים מתוך המחזור השנתי של החברות.
המחקר העיד על כך ששימוש בתקנים ופיתוחם מביא לתשומות כלכליות מובחנות עבור היקפי הייצוא של החברות במגזר המים בארץ. חשיבות המשך פעילותה של התוכנית היא בהמשך הגדלת היקפי הייצוא של מגזר זה, באמצעות המשך פיתוח תקנים בין-לאומיים וייזום תקנים חדשים שיכולים לסייע לתעשייה המקומית לקדם את פעילותה בשווקים זרים.