השאלה ושירותי יעץ

 
השאלת ספרים
 
כל איש סגל (אקדמי ומנהלי) רשאי להשאיל ספרים מהספרייה בהתאם להנחיות שלהלן:

 

 

 

סגל אקדמי - מרצים תקניים - עד 25 פריטים סה"כ

 

סגל אקדמי - מרצים מן החוץ ועובדי מחקר - עד 10 פריטים סה"כ

 

סגל מנהלי  - עד 5 פריטים סה"כ

 

 
ההשאלה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 
השאלת ספרים למרצי חוץ
מרצה חוץ שטרם החלה העסקתו הרשמית במכון יוכל להשאיל ספרים מן היום בו נקבע כי ילמד ויש באפשרותו להציג מסמך המעיד על כך מראש המחלקה או גורם מוסמך במכון.
 
כתנאי להשאלת ספרים, המרצה יפקיד שני צ'קים כערבון בסך 500 ₪ כ"א (או סכום אחר כפי שיעודכן בעתיד בהסכמה בין מדור כספים והספרייה) במדור כספים או בידי מי שיקבע מטעמם.
 
המרצה יוכל לשאול כ-4 ספרים עד למועד תחילת העסקתו הרשמי שאז יחולו עליו נהלי ההשאלה הרגילים למרצים מן החוץ.
 
שירותי יעץ
 
לבירורים, שאילתות, תיאום מפגשים והדרכה, פנו לגב' ורזר אסטה.
טלפון: 03-5026826 או 03-5026548, דוא"ל: ester@hit.ac.il
 
איתור חומרים (ספרים, מאמרים, פטנטים וכו') לפי בקשה אישית.
שלחו את הטופס לדוא"ל ester@hit.ac.il. התוצאות ישלחו תוך שלושה ימי עבודה